ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

งานการเจ้าหน้าที่

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Master Plan download
แผนอัตตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)pdf download
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)word download
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี2558 download
แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง จังหวัดเชียงราย download
แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง จังหวัดเชียงราย PDF download
งบหน้ารายงานกรอบอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น download


ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com