ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

คู่มือสำหรับประชาชน

1.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ download
2.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน download
3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) download
4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) download
5.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน download
6.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน download
7.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) download
8.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) download
9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ download
10.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา download
11.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจ download
12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า download
13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ download
14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา download
15.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้ download
16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า download
17.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ download
18.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา download
19.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำก download
20.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า download
21.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร download
22.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 download
23.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน download
24.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 download
25.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร download
26.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 download
27.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 download
28.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 download
29.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 download
30.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ download
31.การแจ้งขุดดิน download
32.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ download
33.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ download
34.การแจ้งถมดิน download
35.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ download
36.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ download
37.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น download
38.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ download
39.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ download
40.การรับชำระภาษีป้าย download
41.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน download
42.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด download
43.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร download
44.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ download
45.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ download
46.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป download
47.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล download
48.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด download
49.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ download
50.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ download
51.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป download
52.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล download
53.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป download
54.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล download
55.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร download
56.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ download


ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com