ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่ข้าวต้ม download
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม download
คำสั่งแต่งตั้งจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กาารบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม download
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม download
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม download
ประกาศ เรื่องโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ download
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น download
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี2559 download


ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com