ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ศาสนสถาน
แผนที่ตำบลแม่ข้าวต้ม download

1. สภาพทั่วไป ตำบลแม่ข้าวต้ม ลักษณะที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเมืองเชียงราย ห่างประมาณ 23 กิโลเมตร
1.1 เนื้อที่ตำบลแม่ข้าวต้ม มีเนื้อที่ 58,250 ไร่ หรือ ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร
1.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลริมกก และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนางแล และตำบลท่าสุด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และลำน้ำกก
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินเขา ที่ดอนและที่ราบลุ่ม ที่ราบข้างเนินเขา สลับกับแม่น้ำ ทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่ดี และเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
1.4 พื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม มีลำน้ำไหลผ่าน 7 สาย คือ 1.ลำน้ำแม่งาม 2.ลำน้ำแม่ข้าวต้ม 3.ลำน้ำห้วยเจริญ 4.ลำน้ำร่องห้า 5.ลำน้ำก๊อดยาว 6.ลำน้ำขุนแพง 7.ลำน้ำแม่กก
1.5 พื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม เหมาะสำหรับที่จะจัดตั้งส่วนราชการ เพราะมีที่สาธารณประโยชน์มาก และการคมนาคมสะดวก
1.6 การปกครองตำบลแม่ข้าวต้ม มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 23 หมู่บ้าน 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 ประชากรส่วนใหม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่ แบบปลูกพืชหมุนเวียนและตามฤดูกาล
2.2 การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ทุกหมู่บ้าน เช่น การทำฟาร์มเลี้ยงสุกร การเลี้ยงปลา บ่อขนาด 1 งาน ถึง 1 ไร่ และการทำไร่นาสวนผสม
2.3 การอุตสาหกรรม มีการทำผลิตภัณฑ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย เช่น การทอผ้าไหม การทำผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งยังเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวอยู่
2.4 การพาณิชย์ ส่วนมากตามหมู่บ้าน จะมีร้านขายของชำเล็ก ๆ ทุกหมู่บ้าน และมีร้านแบบมินิมาร์ทบ้างมีโรงสีข้าวประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโรงสีข้าวขนาดกลาง
2.5 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
1. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 แห่ง
2. ร้านขายของชำ จำนวน 95 แห่ง
3. ปั๊มน้ำมันขนาด 1 – 2 หัว จำนวน 5 แห่ง
4. ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 10 แห่ง
5. ร้านแก๊ส จำนวน 12 แห่ง
6. โรงสีข้าว จำนวน 19 แห่ง
7. อู่ซ่อมรถ จำนวน 13 แห่ง
8. ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง
9. โรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 แห่ง
10. ร้านถ่ายรูป จำนวน 2 แห่ง
11. ร้านขายอุปกรณ์ฌาปนกิจศพ จำนวน 1 แห่ง
2.6 การบริการและการท่องเที่ยว
1. อ่างเก็บน้ำหนองผำ หมู่ที่ 18
2. หาดทรายลำน้ำกก หมู่ที่ 15
3. ฝายสันก๋อย หมู่ที่ 6
4. วัดป่ามหามงคล
5. มูลนิธิอุบลรังสี
3. สภาพทางสังคม
3.1 สถาบันการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง      4. โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
2. โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง                  5. โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
3. โรงเรียนบ้านปางลาว                         6. โรงเรียนบ้านเวียงกลาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนฝึกวิชาชีพ จำนวน - แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 23 แห่ง
ศูนย์ กศน. ชั่วคราว, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์ กศน. และโรงเรียน 6 แห่ง แยกเป็น
- โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 โรง
- โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรง
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.), ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
วัด จำนวน 16 แห่ง
มัสยิด จำนวน - แห่ง
โบสถ์ จำนวน 3 แห่ง
ศาล จำนวน - แห่ง
3.3 การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ – เตียง จำนวน - แห่ง
สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีป้อมยามตำรวจ จำนวน 2 แห่ง
3.5 การกีฬา
ศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 1 แห่ง
4. ระบบบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
- สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีถนนลาดยางสายบ้านเด่น – ท่า ข้าวเปลือกผ่านตำบลแม่ข้าวต้ม ขนาดกว้าง 6 เมตร (เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน)
- มีถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้านและซอยในหมู่บ้านขนาดกว้าง 3.50 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร รวมความยาวประมาณ 24,000 เมตร
- มีถนนที่มีสภาพเป็นถนนลูกรังและถนนดินแดง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและซอยภายในหมู่บ้าน อีกประมาณ 30,000 เมตร
4.2 การคมนาคมทางน้ำ ไม่มี
4.3 การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
- มีโทรศัพท์ใช้ จำนวน 23 หมู่บ้าน
- ไม่มีโทรศัพท์ใช้ จำนวน - หมู่บ้าน
4.4 การสาธารณูปโภค
- มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 23 หมู่บ้าน - มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
- ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน - หมู่บ้าน - ไม่มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน
4.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรที่ดิน หิน แร่ ไม่มี
- ทรัพยากรน้ำ
4.6 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำเหมือง จำนวน 39 แห่ง
- ลำน้ำห้วย ลำธาร จำนวน 14 แห่ง
- หนองน้ำสาธารณะ จำนวน 20 แห่ง
4.7 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝายกั้นน้ำ จำนวน 28 แห่ง
- บ่อน้ำตื้นที่มีน้ำใช้ จำนวน 1,403 แห่ง
- บ่อโยก จำนวน 55 แห่ง
- บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากร
ป่าไม้, แหล่งน้ำ
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน มี 3 รุ่น จำนวน 10,0000 คน
- กองหนุนป้องกันชาติ มี - รุ่น จำนวน 50 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ มี - รุ่น จำนวน - คน
 

 

2013-11-28 19:25:484602


ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com