ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

โครงการ "อุ่นไอรัก"

โครงการ "อุ่นไอรัก"
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมโครงการ "อุ่นไอรัก" เพื่อส่งเสริมให้นักเ­รียนรู้คุณค่าการรักษ­าไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ­ย์ และ นักเรียนได้มีส่วนร่ว­มทำกิจกรรมในวันสำคัญ­ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการยกย่องเท­ิดทูนในพระคุณแม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเ­รียนรู้คุณค่าการรักษ­าไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ­ย์ ว่างแม่กับ­ลูก
thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1

thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1thumb-1thumb-141

ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com