ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ส่วนการศึกษา และวัฒนธรรม

 

นันท์นภัส แดงฟู
หัวหน้าส่วนการศึกษา และวัฒนธรรม

 

 

ประไพรพร พลเยี่ยม
นักวิชาการศึกษา

 

 

สุขศรี ภิระบรรณ
ครู

 

 

ประภาศิริ ทวีสุข
ครู

 

 

นิตยา หล่อเนตร
ครู

 

 

มลทิชา สุจา
ครู

 

 

พาณิภัค น้อยวิหก
ครู

 

 

พัญทิวา เสนาวัต
ครู

 

 

จุฑาทิพ ดีอ่ำ
ครู

 

 

ไสว ปุกคริต
ผ.ช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 

 

ขันคำ เพชรชมพู
ผ.ช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 

 

ศริธร ไชยอาม
ผ.ช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 

 

เพลินพิศ บั้งเงิน
ผ.ช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 

 

พุทชาติ อินแปลง
ผ.ช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 

 

พิสสุดา บั้งเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

ปิยรัตน์ สวนทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

ลีลานุช จุมปูเทศ
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

หนึ่งฤทัย บั้งเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

นิภาภรณ์ อารีย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com