ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

กองคลัง

 

วราภรณ์ อะทะวงค์ษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

อ้อมใจ มาลาวิลาศ
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

สุมาลี สมเสมอใจ
นักวิชาการพัสดุ

 

 

เบญญาพัชร์ บั้งเงิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 

นันทิตา สมุดความ
นักวิชาการคลัง

 

 

ชาดา แสนเสมอใจ
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

ศิริประภา เอี่ยมสำอาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com