ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม

 

ตำแหน่งว่าง
ส.อบต. หมู่ 1

 

 

นพพร จินาติ๊บ
ส.อบต. หมู่ 1

 

 

อำพล บั้งเงิน
ส.อบต. หมู่ 2

 

 

วงค์เล็บ นันตา
ส.อบต. หมู่ 2

 

 

วันชัย สมุดความ
ส.อบต. หมู่ 3

 

 

ขจร คำฮ้อย
ส.อบต. หมู่ 3

 

 

เกษม กาบแก้ว
ส.อบต. หมู่ 4

 

 

กุศล วงค์กันธิยะ
ส.อบต. หมู่ 4

 

 

เสนาะ นางแล
ส.อบต. หมู่ 5

 

 

วสันต์ คำแก่น
ส.อบต. หมู่ 5

 

 

ประยุทธ์ สุปัญโญ
ส.อบต. หมู่ 6

 

 

สมศักดิ์ สิทธิขันแก้ว
ส.อบต. หมู่ 6

 

 

ดวงจันทร์ ดู่คำ
ส.อบต. หมู่ 7

 

 

สนุกร ชัยชนะ
ส.อบต. หมู่ 7

 

 

นายอัฐชา สุปัญโญ
ส.อบต. หมู่ 8

 

 

นายมลิวรรณ มูลตรีศรี
ส.อบต. หมู่ 8

 

 

นายสมทิศ มุกดา
ส.อบต. หมู่ 9

 

 

นายจันทร์ โกติแพง
ส.อบต. หมู่ 9

 

 

ตำแหน่งว่าง
ส.อบต. หมู่ 10

 

 

นายณรงค์ ศรีทน
ส.อบต. หมู่ 10

 

 

นายอุ่นแก้ว วงค์มูล
ส.อบต. หมู่ 11

 

 

ตำแหน่งว่าง
ส.อบต. หมู่ 11

 

 

นายทวี วงค์ผาบ
ส.อบต. หมู่ 12

 

 

นางสายพิน คำแสง
ส.อบต. หมู่ 12

 

 

นายวัซระชลย์ เขื่อนคำป้อ
ส.อบต. หมู่ 13

 

 

นายศรีมานิตย์ กันยวง
ส.อบต. หมู่ 13

 

 

นายพรชัย สลีสองสม
ส.อบต. หมู่ 14

 

 

ตำแหน่งว่าง
ส.อบต. หมู่ 14

 

 

นายนิยม แดงฟู
ส.อบต. หมู่ 15

 

 

นายบุเลิศ กันติ๊บ
ส.อบต. หมู่ 15

 

 

นายธวัชชัย เนมหาวรรณ
ส.อบต. หมู่ 16

 

 

นางจารุณี แก้วเมืองคำ
ส.อบต. หมู่ 16

 

 

ตำแหน่งว่าง
ส.อบต. หมู่ 17

 

 

นายเพียร กันติ๊บ
ส.อบต. หมู่ 17

 

 

นายชวลิต เกตุละออ
ส.อบต. หมู่ 18

 

 

นายยรรยง บรรลุศักดิ์
ส.อบต. หมู่ 18

 

 

นายไพสาน เลาดี
ส.อบต. หมู่ 19

 

 

นายสนุก แก้วเลิศ
ส.อบต. หมู่ 19

 

 

นายคำนึง อรัญญะวงค์
ส.อบต. หมู่ 20

 

 

นายเดชา เป็นมงคล
ส.อบต. หมู่ 20

 

 

นายยอด ลือโฮ้ง
ส.อบต. หมู่ 21

 

 

นายธนรัตน์ ปงเต็มใจ
ส.อบต. หมู่ 21

 

 

นายบุญมา ดู่คำ
ส.อบต. หมู่ 22

 

 

นายเสวตร์ แรงจริง
ส.อบต. หมู่ 22

 

 

นายนาคินทร์ สมุดความ
ส.อบต. หมู่ 23

 

 

นายสุรศักดิ์ ปันอินแปง
ส.อบต. หมู่ 23

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com