ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ข่าวกิจกรรม


ส่งมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปีงบประมาณ 2560


2017-10-18 00000020

อบรมเชิงปฎิบัติการ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้


2017-09-20 00000035

โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ


2017-09-20 00000035

โครงการ ประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา


2017-09-20 00000036

รับมอบเกียรติบัตร "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-09-20 00000030

มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อย


2017-09-20 00000021

อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์


2017-09-20 00000023

โครงการประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา


2017-09-20 00000016

การประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ


2017-09-20 00000014

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนุกรรมการและคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


2017-09-20 00000016

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-09-20 00000017

กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


2017-09-20 00000018

โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง


2017-09-20 00000014

เชิญชวนประชาชนและจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ณ สำนักงาน อบต.แม่ข้าวต้ม


2017-09-20 00000015

อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน


2017-09-20 00000017

การจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-08-16 00000042

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙


2017-08-15 00000045

โครงการ "อุ่นไอรัก"


2017-08-15 00000040

ออกตรวจเยี่ยมคนพิการ


2017-08-15 00000048

อบรมเชิงปฎิบัติการ ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้


2017-08-15 00000025

โครงการ โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน


2017-08-15 00000029

อบรมเชิงปฎิบัติการ การตัดเย็บหมวกจากผ้า


2017-08-15 00000028

อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช


2017-08-15 00000026

อบรมเชิงปฎิบัติการ การถักสานเปลนอนจากเศษผ้า


2017-08-15 00000035

การประเมินกองทุน สปสช.อบต.แม่ข้าวต้ม แบบเสริมพลัง จากคณะกรรมการระดับอำเภอ


2017-08-15 00000028

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา


2017-07-11 00000034

อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำดอกมะลิจากถุงพลาสติก


2017-07-11 00000049

โรงเรียนผู้สูงอายุ28/06/2590


2017-07-11 00000044

กิจรรมแห่เทียนพรรษา


2017-07-11 00000043

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พักงานจ้าง อบต.แม่ข้าวต้ม ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


2017-07-11 00000037

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


2017-06-07 00000059

โครงการอบรมเชิงปฎิบัตการโครงการ บริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3RS


2017-06-07 00000062

คณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.แม่ข้าวต้ม ร่วมเปิดและติดตามฯ


2017-06-07 00000065

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน


2017-06-07 00000051

ร่วมเปิดและติดตามการดำเนินโครงการ กองทุนฯสปสช.อบต.แม่ข้าวต้ม


2017-04-26 00000081

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560


2017-04-26 00000089

โรงเรียนครอบครัวตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-04-26 00000093

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ สปสช.


2017-04-26 00000076

เปิดโรงเรียนครอบครัว และอบรมครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ


2017-04-26 00000061

โรงเรียนครอบครัวตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-04-26 00000046

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย


2017-04-26 00000058

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-04-26 00000059

โครงการ “ผู้สูงวัย พลานามัยแข็งแรง”


2017-04-26 00000064

ประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


2017-04-26 00000056

กีฬาผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี 2560


2017-04-26 00000057

ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.


2017-01-25 00000115

การสำรวจ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ


2017-01-25 00000151

กีฬานักเรียน ประชาชน แม่ข้าวต้มเกมส์


2017-01-03 00000152

การประชุมคณะกรรมการ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี


2017-01-03 00000222

โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน


2016-12-20 00000138

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน


2016-11-10 00000142

ประชุมประชาคมตำบลแม่ข้าวต้ม

ประชุมประชาคมตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาฯ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2016-11-07 00000152

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ หลักสูตรการทำไม้จันทร์ การทำลูกประคบ การทำไม้กวาดดอกหญ้า และการทำขันโตกหวาย


2016-09-29 00000293

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ 2559


2016-09-21 00000194

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันมะเร็งและใบไม้ในตับ


2016-09-21 00000159

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน


2016-09-21 00000182

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น


2016-09-21 00000173

โครงการต่อยอด สืบเนื่องจากโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง


2016-09-21 00000143

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำเดือนสิงหาคม


2016-09-21 00000152

ประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-09-21 00000132

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-09-21 00000109

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


2016-08-14 00000233

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000254

ประชุมต่อยอด โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน


2016-08-14 00000230

โครงการอบรม เชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ กิจกรรม 5 ส.


2016-08-14 00000222

การจัด อบรม กปน.ในเขตตำบลแม่ข้าวต้มเพื่อเตรียมการลงประชามาติ


2016-08-14 00000117

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000145

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000113

โครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ


2016-08-14 00000133

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ ฝ่ายปกครองในตำบลแม่ข้าวต้ม และประชาชนในตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย ร่วมถึงการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
2016-08-14 00000112

งานสืบสานประเพณีเข้าพรรษา


2016-08-14 00000107

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี


2016-08-14 00000128

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000204

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000161

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และพื้นฟูอนุรักษ์ เขตป่าชุมชน


2016-06-16 00000251

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-06-13 00000243

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกาารและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่


2016-06-13 00000195

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ประชาคมตำบลแม่ข้าวต้ม ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)


2016-06-13 00000237

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


2016-06-13 00000190

กิจกรรมการเรียน ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559


2016-06-13 00000136

กิจกรรมการเรียน ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โครงการการทำลูกประคบสมุนไพร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559


2016-06-13 00000206

โครงการเปิดบ้านพ่อแม่สร้างความเข้าใจวัยรุ่น ป้องกันและแก้ไขการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 19 เมษายน 2559


2016-06-13 00000146

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ กศน.ตำบลแม่ขัาวต้ม ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่ข้าวต้ม ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559


2016-04-18 00000284

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกาารและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่


2016-04-18 00000742

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอย


2016-04-17 00000253

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ประชาคมตำบลแม่ข้าวต้ม ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)


2016-04-17 00000306

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559


2016-04-17 00000172

โครงการการทำลูกประคบสมุรไพร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559


2016-04-17 00000173

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559


2016-03-17 00000265

กีฬาผู้สูงอายุ


2016-02-11 00000222

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-02-11 00000228

มอบผ้าห่มกันหนาว


2016-02-09 00000209

"แม่ข้าวต้มเกมส์"


2016-01-21 00000235

โครงการพบปะเยี่ยมเยือนกำนันและรับฟังความความคิดเห็นระดับตำบล พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย


2016-01-21 00000219

กิจกรรม bike for dad


2016-01-20 00000245

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


2016-01-20 00000301

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559


2016-01-21 00000160

ประชุมกลุ่มร่วมใจตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-11-01 00000274

วันปิยมหาราช


2015-10-26 00000238

โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลในพื่่นที่ (tcnap)


2015-10-26 00000373

โครงการสตรี กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


2015-09-20 00000384

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-09-09 00000283

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


2015-09-09 00000270

กิจกรรมรวมพลังชาวเชียงรายร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่าม


2015-09-09 00000286

วันแม่แห่งชาติ


2015-08-15 00000355

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


2015-08-18 00000349

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-08-23 00000286

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ


2015-08-15 00000207

กิจกรมหล่อเทียนพรรษา


2015-08-15 00000321

กิจกรรมแห่เทียน พรรษา


2015-08-15 00000475

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558


2015-08-15 00000302

ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-07-07 00000366

โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง


2015-06-30 00001024

โครงการเปิดบ้านพ่อแม่สร้างความเข้าใจวัยรุ่น ป้องกันและแก้ไขการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 19 เมษายน 2559


2015-06-22 00000419

นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน


2015-06-18 00000486

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


2015-06-18 00000375

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-06-18 00000411

รณรงค์ควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออกในชุมชน


2015-06-18 00000448

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-05-20 00000893

โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานฟุตบอล เด็กและเยาชนในตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-04-27 00000748

ร้านค้าชุมชน ตำบลร่วมใจ


2015-04-27 00000432

โครงการ อบต.สัญจร


2015-04-27 00000440

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย


2015-04-27 00000349

โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านพิธีกรรมพิธีการทางศาสนา


2015-04-27 00000281

วันสตรีสากล


2015-04-27 00000298

เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช


2015-04-27 00000223

ประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2558


2015-04-27 00000185

โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านพิธีกรรมพิธีการทางศาสนา


2015-03-20 00000398

เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช


2015-03-19 00000565

กิจกรรม วันสตรีสากล


2015-03-19 00000534

ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘


2015-03-08 00000393

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2558


2015-03-08 00000617

กิจกรรม Big Cleaning Day


2015-03-08 00000779

แจกผ้าหม่เครื่องกันหนาว


2015-03-02 00000522

กีฬาตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี 2558


2015-02-23 00000752

โครงการ กาดหมั้ว คัวแลง


2015-01-14 00000449

วันพ่อแห่งชาติ


2014-12-15 00000379

วันเด็กแห่งชาติ


2015-01-12 00000433

โครงการ Big Cleaning Day ทุกบ้าน


2014-12-10 00001590

โครงการประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2558


2014-11-02 00000623

โครงการนวดส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย


2014-09-30 00001032

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว


2014-09-24 00000407

โครงการฝึกอบรมป้องกันการกำจัดศัตรูข้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์


2014-09-19 00000345

แผนการออกเยี่ยม ตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาศ


2014-09-19 00000852

โครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน


2014-09-15 00001232

การอบรมการคัดแยกขยะให้กับ พระสงฆ์และ ผู้ที่ทำหน้าที่เก็บขยะของแต่ละหมู่บ้าน


2014-09-15 00000589

โครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีธรรม


2014-08-24 00000625

๑๒ สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"


2014-08-21 00000367

กิจกรรม Big Cleaning Day


2014-08-07 00000420

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา


2014-07-21 00000436

กิจกรรมการหล่อเทียนหล่อหลอมใจเพื่อประชาปรองดองฯ


1969-12-31 00001608

กิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ สมานใจ คืนความสุขให้คนไทยทั้งแผ่นดิน


1969-12-31 00000973

การจัดกิจกรรมเสวนาปรองดองสมาฉันท์ เพื่่อปฎิรูป ระดับตำบล


1969-12-31 00000942

ประชุมประชาคมระดับตำบล


1969-12-31 00000789

กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย


1969-12-31 00000961

อบรมการคัดแยกขยะ ตำบลแม่ข้าวต้ม


1969-12-31 00001133

พิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


1969-12-31 00002075

อบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง


1969-12-31 00000340

โครงการ อบต.สัญจร


1969-12-31 00000803

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ


1969-12-31 00001019

วันสตรีสากล


1969-12-31 00000903

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม


1969-12-31 00000409

แม่ข้าวต้ม มินิมาราธอน ครั้งที่ 8


1969-12-31 00001236

มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ


1969-12-31 00000670

อบต.แม่ข้าวต้มได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่


1969-12-31 00001138

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)


1969-12-31 00001695

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี 2557


1969-12-31 00000405

วันเด็กแห่งชาติ

อบต.แม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2557
1969-12-31 00000550

กีฬาผู้สูงอายุ

กีฬาผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557
1969-12-31 00000645

อบรมการใช้สารจูลินทรย์ย่อยสลายตอซังข้าว


1969-12-31 00000514

โครงการประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557


2013-12-27 00001073

Big Cleaning Day


2013-12-16 00001741

ศึกษาดูงาน


2013-12-08 00000701

วันพ่อแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
2013-12-08 00000574

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗


2013-12-08 00000386


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com