ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ข่าวกิจกรรม


การจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-08-16 00000021

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙


2017-08-15 00000023

โครงการ "อุ่นไอรัก"


2017-08-15 00000021

ออกตรวจเยี่ยมคนพิการ


2017-08-15 00000022

อบรมเชิงปฎิบัติการ ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้


2017-08-15 00000011

โครงการ โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน


2017-08-15 00000013

อบรมเชิงปฎิบัติการ การตัดเย็บหมวกจากผ้า


2017-08-15 00000010

อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช


2017-08-15 00000012

อบรมเชิงปฎิบัติการ การถักสานเปลนอนจากเศษผ้า


2017-08-15 00000011

การประเมินกองทุน สปสช.อบต.แม่ข้าวต้ม แบบเสริมพลัง จากคณะกรรมการระดับอำเภอ


2017-08-15 00000011

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา


2017-07-11 00000022

อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำดอกมะลิจากถุงพลาสติก


2017-07-11 00000031

โรงเรียนผู้สูงอายุ28/06/2590


2017-07-11 00000026

กิจรรมแห่เทียนพรรษา


2017-07-11 00000025

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พักงานจ้าง อบต.แม่ข้าวต้ม ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


2017-07-11 00000023

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


2017-06-07 00000049

โครงการอบรมเชิงปฎิบัตการโครงการ บริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3RS


2017-06-07 00000052

คณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.แม่ข้าวต้ม ร่วมเปิดและติดตามฯ


2017-06-07 00000053

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน


2017-06-07 00000044

ร่วมเปิดและติดตามการดำเนินโครงการ กองทุนฯสปสช.อบต.แม่ข้าวต้ม


2017-04-26 00000073

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560


2017-04-26 00000076

โรงเรียนครอบครัวตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-04-26 00000074

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ สปสช.


2017-04-26 00000067

เปิดโรงเรียนครอบครัว และอบรมครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ


2017-04-26 00000052

โรงเรียนครอบครัวตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-04-26 00000042

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย


2017-04-26 00000050

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่ข้าวต้ม


2017-04-26 00000051

โครงการ “ผู้สูงวัย พลานามัยแข็งแรง”


2017-04-26 00000054

ประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


2017-04-26 00000047

กีฬาผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี 2560


2017-04-26 00000048

ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.


2017-01-25 00000111

การสำรวจ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ


2017-01-25 00000127

กีฬานักเรียน ประชาชน แม่ข้าวต้มเกมส์


2017-01-03 00000138

การประชุมคณะกรรมการ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี


2017-01-03 00000194

โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน


2016-12-20 00000121

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน


2016-11-10 00000129

ประชุมประชาคมตำบลแม่ข้าวต้ม

ประชุมประชาคมตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาฯ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2016-11-07 00000143

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ หลักสูตรการทำไม้จันทร์ การทำลูกประคบ การทำไม้กวาดดอกหญ้า และการทำขันโตกหวาย


2016-09-29 00000273

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ 2559


2016-09-21 00000186

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันมะเร็งและใบไม้ในตับ


2016-09-21 00000150

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน


2016-09-21 00000168

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น


2016-09-21 00000158

โครงการต่อยอด สืบเนื่องจากโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง


2016-09-21 00000137

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำเดือนสิงหาคม


2016-09-21 00000147

ประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-09-21 00000119

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-09-21 00000106

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


2016-08-14 00000215

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000238

ประชุมต่อยอด โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน


2016-08-14 00000222

โครงการอบรม เชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ กิจกรรม 5 ส.


2016-08-14 00000202

การจัด อบรม กปน.ในเขตตำบลแม่ข้าวต้มเพื่อเตรียมการลงประชามาติ


2016-08-14 00000113

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000136

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000109

โครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ


2016-08-14 00000119

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ ฝ่ายปกครองในตำบลแม่ข้าวต้ม และประชาชนในตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย ร่วมถึงการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
2016-08-14 00000108

งานสืบสานประเพณีเข้าพรรษา


2016-08-14 00000103

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี


2016-08-14 00000120

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000194

โรงเรียนผู้สูงอายุ


2016-08-14 00000152

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และพื้นฟูอนุรักษ์ เขตป่าชุมชน


2016-06-16 00000237

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-06-13 00000227

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกาารและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่


2016-06-13 00000183

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ประชาคมตำบลแม่ข้าวต้ม ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)


2016-06-13 00000210

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


2016-06-13 00000169

กิจกรรมการเรียน ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559


2016-06-13 00000131

กิจกรรมการเรียน ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โครงการการทำลูกประคบสมุนไพร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559


2016-06-13 00000192

โครงการเปิดบ้านพ่อแม่สร้างความเข้าใจวัยรุ่น ป้องกันและแก้ไขการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 19 เมษายน 2559


2016-06-13 00000136

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ กศน.ตำบลแม่ขัาวต้ม ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่ข้าวต้ม ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559


2016-04-18 00000260

ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกาารและอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่


2016-04-18 00000665

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอย


2016-04-17 00000225

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ประชาคมตำบลแม่ข้าวต้ม ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)


2016-04-17 00000284

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559


2016-04-17 00000166

โครงการการทำลูกประคบสมุรไพร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559


2016-04-17 00000148

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559


2016-03-17 00000250

กีฬาผู้สูงอายุ


2016-02-11 00000218

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-02-11 00000214

มอบผ้าห่มกันหนาว


2016-02-09 00000205

"แม่ข้าวต้มเกมส์"


2016-01-21 00000229

โครงการพบปะเยี่ยมเยือนกำนันและรับฟังความความคิดเห็นระดับตำบล พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย


2016-01-21 00000211

กิจกรรม bike for dad


2016-01-20 00000233

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


2016-01-20 00000288

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559


2016-01-21 00000156

ประชุมกลุ่มร่วมใจตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-11-01 00000270

วันปิยมหาราช


2015-10-26 00000234

โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลในพื่่นที่ (tcnap)


2015-10-26 00000365

โครงการสตรี กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


2015-09-20 00000370

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-09-09 00000277

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


2015-09-09 00000263

กิจกรรมรวมพลังชาวเชียงรายร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่าม


2015-09-09 00000279

วันแม่แห่งชาติ


2015-08-15 00000326

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


2015-08-18 00000330

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-08-23 00000261

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ


2015-08-15 00000203

กิจกรมหล่อเทียนพรรษา


2015-08-15 00000288

กิจกรรมแห่เทียน พรรษา


2015-08-15 00000441

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558


2015-08-15 00000281

ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-07-07 00000337

โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง


2015-06-30 00001002

โครงการเปิดบ้านพ่อแม่สร้างความเข้าใจวัยรุ่น ป้องกันและแก้ไขการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 19 เมษายน 2559


2015-06-22 00000383

นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ เยี่ยมบ้าน


2015-06-18 00000455

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


2015-06-18 00000353

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-06-18 00000382

รณรงค์ควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออกในชุมชน


2015-06-18 00000424

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-05-20 00000872

โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานฟุตบอล เด็กและเยาชนในตำบลแม่ข้าวต้ม


2015-04-27 00000738

ร้านค้าชุมชน ตำบลร่วมใจ


2015-04-27 00000420

โครงการ อบต.สัญจร


2015-04-27 00000436

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย


2015-04-27 00000338

โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านพิธีกรรมพิธีการทางศาสนา


2015-04-27 00000273

วันสตรีสากล


2015-04-27 00000276

เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช


2015-04-27 00000215

ประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2558


2015-04-27 00000182

โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านพิธีกรรมพิธีการทางศาสนา


2015-03-20 00000383

เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช


2015-03-19 00000537

กิจกรรม วันสตรีสากล


2015-03-19 00000519

ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘


2015-03-08 00000378

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2558


2015-03-08 00000605

กิจกรรม Big Cleaning Day


2015-03-08 00000748

แจกผ้าหม่เครื่องกันหนาว


2015-03-02 00000514

กีฬาตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี 2558


2015-02-23 00000743

โครงการ กาดหมั้ว คัวแลง


2015-01-14 00000433

วันพ่อแห่งชาติ


2014-12-15 00000366

วันเด็กแห่งชาติ


2015-01-12 00000428

โครงการ Big Cleaning Day ทุกบ้าน


2014-12-10 00001523

โครงการประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2558


2014-11-02 00000606

โครงการนวดส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย


2014-09-30 00001009

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว


2014-09-24 00000398

โครงการฝึกอบรมป้องกันการกำจัดศัตรูข้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์


2014-09-19 00000340

แผนการออกเยี่ยม ตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาศ


2014-09-19 00000840

โครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน


2014-09-15 00001217

การอบรมการคัดแยกขยะให้กับ พระสงฆ์และ ผู้ที่ทำหน้าที่เก็บขยะของแต่ละหมู่บ้าน


2014-09-15 00000580

โครงการ เกษตรอินทรีย์ วิถีธรรม


2014-08-24 00000617

๑๒ สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"


2014-08-21 00000354

กิจกรรม Big Cleaning Day


2014-08-07 00000409

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา


2014-07-21 00000424

กิจกรรมการหล่อเทียนหล่อหลอมใจเพื่อประชาปรองดองฯ


1969-12-31 00001576

กิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ สมานใจ คืนความสุขให้คนไทยทั้งแผ่นดิน


1969-12-31 00000953

การจัดกิจกรรมเสวนาปรองดองสมาฉันท์ เพื่่อปฎิรูป ระดับตำบล


1969-12-31 00000927

ประชุมประชาคมระดับตำบล


1969-12-31 00000780

กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย


1969-12-31 00000946

อบรมการคัดแยกขยะ ตำบลแม่ข้าวต้ม


1969-12-31 00001118

พิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


1969-12-31 00002043

อบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง


1969-12-31 00000336

โครงการ อบต.สัญจร


1969-12-31 00000790

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ


1969-12-31 00001001

วันสตรีสากล


1969-12-31 00000889

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม


1969-12-31 00000405

แม่ข้าวต้ม มินิมาราธอน ครั้งที่ 8


1969-12-31 00001215

มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ


1969-12-31 00000656

อบต.แม่ข้าวต้มได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่


1969-12-31 00001117

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)


1969-12-31 00001661

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี 2557


1969-12-31 00000395

วันเด็กแห่งชาติ

อบต.แม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2557
1969-12-31 00000515

กีฬาผู้สูงอายุ

กีฬาผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557
1969-12-31 00000624

อบรมการใช้สารจูลินทรย์ย่อยสลายตอซังข้าว


1969-12-31 00000505

โครงการประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557


2013-12-27 00001039

Big Cleaning Day


2013-12-16 00001716

ศึกษาดูงาน


2013-12-08 00000686

วันพ่อแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
2013-12-08 00000534

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗


2013-12-08 00000373


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com