ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ


2017-11-14 00000002

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐
2017-11-09 00000010

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)
2017-10-30 00000013

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
2017-10-16 00000024

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-09-24 00000038

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2017-07-27 00000070

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัคพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
2017-06-07 00000112

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ


2017-05-30 00000108

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกะทบด้านสิ่งแวดล้อม ถนนสายแยกเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒
2017-05-29 00000121

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-02-27 00000213

ประกาศ ระวัง 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560 เผาป่า เผาขยะ เผาพื้นที่การเกษตร มีโทษปรับและจำคุก

ประกาศ ระวัง 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560 เผาป่า เผาขยะ เผาพื้นที่การเกษตร มีโทษปรับและจำคุก
2017-02-22 00000160

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง แก้ไข ปรับปรุง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ และข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐
2017-02-22 00000149

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการจัดทำข้อบัญญัติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับฟังความคิดเห็นกาารจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.2560
2017-02-22 00000132

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


2017-02-22 00000136

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.กองคลัง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2017-02-05 00000162

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กิจกาารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ และ ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๐
2017-01-09 00000126

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๕๙
2017-01-09 00000123

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
2016-12-01 00000172

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2016-11-10 00000245

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง แผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๐


2016-10-31 00000175

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
2016-10-27 00000213

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561


2016-10-27 00000186

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรับสมัคพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2016-10-25 00000197

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559


2016-10-17 00000168

ประชาสัมพันธ์ (Infographic) ไอโอดีน


2016-09-29 00000257

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ


2016-08-04 00000240

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่23


2016-06-16 00000271

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


2016-06-16 00000246

ประกาศเรื่องการจัดทำแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙


2016-06-15 00000278

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙


2016-06-08 00000279

ประกาศแผนพัฒนาสามปี


2016-05-30 00000335

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑


2016-05-19 00000267

งบ รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘


2016-03-15 00000289

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กำหนดประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


2016-03-14 00000282

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องกำหนดวันประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)


2016-02-02 00000313

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ทีี่มีคุณสมบัตรครบถ้วน ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2499


2015-10-25 00000316

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


2015-10-25 00000455

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญํติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


2015-09-23 00000372

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เพิ่มเติมฉบับที่ 1


2015-09-17 00000363

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1


2015-09-06 00000283

คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน คู่มือประชาชน กระบวนงาน ที่ 1 - 20
2015-08-26 00000318

คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (กระบวนงานที่ 21 - 40)


2015-08-26 00000416

คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (กระบวนงานที่ 41 - 56)


2015-08-26 00000356

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1)


2015-08-13 00000340

เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)


2015-06-18 00000551

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2558


2015-06-09 00000519

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


2015-03-16 00000703

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘


2015-02-28 00000618

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี2558


2015-02-04 00000648

ประกาศเรื่อง แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2558


2014-12-23 00000538

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗


2014-11-09 00000398

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2559


2014-10-12 00000493

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม(นอกรอบ)


2014-10-02 00001419

เรื่่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


2014-09-24 00000424

เรื่่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘


2014-09-19 00000454

เรื่องแจ้งการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557


2014-09-14 00001879

เชิญประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗


2014-09-07 00000366

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2014-08-27 00000431

เชิญประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗


2014-08-17 00000387

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๗


1969-12-31 00000392

เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


1969-12-31 00000530

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7


1969-12-31 00000432

กำหนดสมัยสามัญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


1969-12-31 00000566

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)


1969-12-31 00000582

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557


1969-12-31 00000476

ตารางกำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)


1969-12-31 00000498

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2014-01-13 00000548

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง แผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๗


2014-01-14 00000481


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com