ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2017-07-27 00000038

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัคพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
2017-06-07 00000081

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ


2017-05-30 00000070

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกะทบด้านสิ่งแวดล้อม ถนนสายแยกเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒
2017-05-29 00000085

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-02-27 00000174

ประกาศ ระวัง 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560 เผาป่า เผาขยะ เผาพื้นที่การเกษตร มีโทษปรับและจำคุก

ประกาศ ระวัง 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560 เผาป่า เผาขยะ เผาพื้นที่การเกษตร มีโทษปรับและจำคุก
2017-02-22 00000139

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง แก้ไข ปรับปรุง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ และข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๐
2017-02-22 00000123

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการจัดทำข้อบัญญัติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับฟังความคิดเห็นกาารจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.2560
2017-02-22 00000109

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


2017-02-22 00000125

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.กองคลัง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2017-02-05 00000150

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กิจกาารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ และ ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๐
2017-01-09 00000107

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๕๙
2017-01-09 00000103

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
2016-12-01 00000153

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2016-11-10 00000213

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง แผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๐


2016-10-31 00000157

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
2016-10-27 00000177

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561


2016-10-27 00000164

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรับสมัคพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2016-10-25 00000177

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559


2016-10-17 00000151

ประชาสัมพันธ์ (Infographic) ไอโอดีน


2016-09-29 00000240

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ


2016-08-04 00000218

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่23


2016-06-16 00000239

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


2016-06-16 00000218

ประกาศเรื่องการจัดทำแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙


2016-06-15 00000247

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙


2016-06-08 00000242

ประกาศแผนพัฒนาสามปี


2016-05-30 00000295

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑


2016-05-19 00000228

งบ รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘


2016-03-15 00000269

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กำหนดประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


2016-03-14 00000265

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องกำหนดวันประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)


2016-02-02 00000271

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ทีี่มีคุณสมบัตรครบถ้วน ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2499


2015-10-25 00000302

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


2015-10-25 00000436

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญํติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


2015-09-23 00000354

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เพิ่มเติมฉบับที่ 1


2015-09-17 00000344

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1


2015-09-06 00000265

คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน คู่มือประชาชน กระบวนงาน ที่ 1 - 20
2015-08-26 00000297

คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (กระบวนงานที่ 21 - 40)


2015-08-26 00000365

คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (กระบวนงานที่ 41 - 56)


2015-08-26 00000335

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1)


2015-08-13 00000307

เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)


2015-06-18 00000505

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2558


2015-06-09 00000480

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


2015-03-16 00000666

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘


2015-02-28 00000601

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี2558


2015-02-04 00000627

ประกาศเรื่อง แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2558


2014-12-23 00000525

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗


2014-11-09 00000380

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2559


2014-10-12 00000475

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม(นอกรอบ)


2014-10-02 00001349

เรื่่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


2014-09-24 00000406

เรื่่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘


2014-09-19 00000438

เรื่องแจ้งการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557


2014-09-14 00001806

เชิญประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗


2014-09-07 00000348

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2014-08-27 00000412

เชิญประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗


2014-08-17 00000368

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๕๗


1969-12-31 00000379

เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


1969-12-31 00000518

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕7


1969-12-31 00000414

กำหนดสมัยสามัญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


1969-12-31 00000555

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)


1969-12-31 00000528

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557


1969-12-31 00000438

ตารางกำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)


1969-12-31 00000455

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2014-01-13 00000531

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง แผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๗


2014-01-14 00000442


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com