ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


ประมาณราคางานรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านโกสินทร์นิมิตร ม.12


2017-08-18 00000049

ไหล่ทาง-0.50-ม.-21-งบ60-จ่ายขาด.(ปร.5)


2017-08-18 00000054

ไหล่ทาง-0.50-ม.-21-งบ60-จ่ายขาด.(ปร.4)


2017-08-18 00000051

ประมาณราคางานถนนลาดยาง-ม.22-งบปี60-จ่ายข่าด.(ปร.5)


2017-08-18 00000048

ประมาณราคางานถนนลาดยาง-ม.22-งบปี60-จ่ายข่าด.(ปร.4)


2017-08-18 00000031

หินคลุกบดอัดแน่น ม.1 สายที่ 2 รอบ2.(ปร4.แผ่น1)


2017-08-18 00000030

หินคลุกบดอัดแน่น ม.1 สายที่ 2 รอบ2.(ปร.5แผ่น2)


2017-08-18 00000007

หินคลุกบดอัดแน่น ม.1 สายที่ 1 รอบ2.(ปร.5แผ่น2)


2017-08-18 00000007

หินคลุกบดอัดแน่น ม.1 สายที่ 1 รอบ2.(ปร.4แผ่น1)


2017-08-18 00000006

ปปช.ปรับเกรดหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1


2017-08-18 00000008

ประมาณราคางานก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง.(ปร.5)


2017-08-18 00000008

ประมาณราคางานก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพั.(ปร.4)


2017-08-18 00000008

ถนน 4.00 ม.แรรงาน รอบ2.(ปร.4.2)


2017-08-18 00000017

ถนน 4.00 ม.แรรงาน รอบ2.(ปร.4)


2017-08-18 00000016

ถนน 5.00 ม. รอบ2.(ปร.5)


2017-08-18 00000015

ถนน 5.00 ม. รอบ2.(ปร.4.2)


2017-08-18 00000014

ถนน 5.00 ม. รอบ2(ปร.4)


2017-08-18 00000007

ประมาณราคาก่อสร้างถนน-ม.15-ใช้แรงงาน.(ปร.5)


2017-08-18 00000016

ประมาณราคาก่อสร้างถนน-ม.15-ใช้แรงงาน.(ปร.4)


2017-08-18 00000006

ถนน-3.50-ม..แรงงาน-หมู่-9-งบ60-จายขาด.(ปร.5.2)


2017-08-18 00000007

ถนน-3.50-ม..แรงงาน-หมู่-9-งบ60-จายขาด.(ปร.5)


2017-08-18 00000006

ถนน-3.50-ม..แรงงาน-หมู่-9-งบ60-จายขาด.(ปร.4)


2017-08-18 00000007

ถนน-4.00-ม..แรงงาน-งบจ่ายขาด-ปี60.(ปร.5)


2017-08-18 00000006

ถนน-4.00-ม..แรงงาน-งบจ่ายขาด-ปี60.(ปร.4)


2017-08-18 00000007

ประมาณราคาถนน-3.00-ม.แรรงาน-ม.6.(ปร.5)


2017-08-18 00000007

ประมาณราคาถนน-3.00-ม.แรรงาน-ม.6.(ปร.4.2.)


2017-08-18 00000006

ประมาณราคาถนน-3.00-ม.แรรงาน-ม.6.(ปร.4)


2017-08-18 00000006

งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ-คสล.-ม.20-ตัวทำใหม่.(ปร.5)


2017-08-18 00000007

งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ-คสล.-ม.20-ตัวทำใหม่.(ปร.4)


2017-08-18 00000007

ประมาณการถนน-ถนน-3.00-ม.-13-งบ60-จ่ายขาด.(ปร.5)


2017-08-18 00000006

ประมาณการถนน-ถนน-3.00-ม.-13-งบ60-จ่ายขาด.(ปร.4)


2017-08-18 00000007

ราคากลางเสริมไหล่ทาง หมู่ 21


2017-08-18 00000007

ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมผิวคอนกรีตเดิม หมู่ 22


2017-08-18 00000007

ราคากลางก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 6


2017-08-18 00000007

ราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ 20


2017-08-18 00000007

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ 23


2017-08-18 00000007

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ 16


2017-08-18 00000007

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ 15


2017-08-18 00000006

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ 12


2017-08-18 00000007

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ 9


2017-08-18 00000007

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ 8


2017-08-18 00000007

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.โดยใช้แรงงานราษฎร หมู่ 6


2017-08-18 00000007

หินคลุกบดอัดแน่น-ม.1-สายที่-2-รอบ2.ปร4.แผ่น1


2017-08-17 00000017

หินคลุกบดอัดแน่น-ม.1-สายที่-2-รอบ2.ปร.5แผ่น2


2017-08-17 00000021

หินคลุกบดอัดแน่น-ม.1-สายที่-1-รอบ2.ปร.5แผ่น2


2017-08-17 00000019

หินคลุกบดอัดแน่น-ม.1-สายที่-1-รอบ2.ปร.4แผ่น1pdf


2017-08-17 00000017

ปปช.ปรับเกรดหินคลุกบดอัดแน่น-หมู่ที่-1


2017-08-17 00000019

ประมารการ ปร.5 ถนน หมู่ 11


2017-08-16 00000021

ประมาณการรางระบายน้ำ หมู่ 7


2017-08-16 00000019

ประมาณการถนนปร.5 หมู่ 13 ทางเข้าบ่อขยะ


2017-08-16 00000017

ประมาณการถนนปร.4(2) หมู่ 13 ทางเข้าบ่อขยะ


2017-08-16 00000019

ประมาณการถนนปร.4 (1) หมู่ 13 ทางเข้าบ่อขยะ


2017-08-16 00000019

ประมาณการถนน ถนน 3.50 สาย 1 รอบ 2


2017-08-16 00000020

ประมาณการถนน ถนน 3.50 สาย 1 รอบ 2 หมู่ 19


2017-08-16 00000007

ประมาณการถนน ถนน 3.00 สาย 2 รอบ2


2017-08-16 00000007

ประมาณการถนน ถนน 3.00 สาย 2 รอบ2 หมู่ 19


2017-08-16 00000007

ประมาณการถนน คสล.หมู่ 19


2017-08-16 00000007

ประมาณการ ปร.5 ถนน หมู่ 10


2017-08-16 00000006

ประมาณการ ปร.4(2)ถนน หมู่ 10


2017-08-16 00000007

ประมาณการ ปร.4(1) ถนน หมู่ 11


2017-08-16 00000006

ประมาณการ ปร.4(1) ถนน หมู่ 10


2017-08-16 00000007

ประมาณการ ปร.4 (2) ถนน หมู่ 11


2017-08-16 00000016

แบบ ปร.4 รางระบายน้ำ หมู่ 7


2017-08-16 00000016

ราคากลางรางระบายน้ำคสล. หมู่ 7


2017-08-16 00000015

ราคากลางถนน คสล.หมู่ 19


2017-08-16 00000016

ราคากลาง ถนน หมู่ 13


2017-08-16 00000015

ราคากลาง ถนน หมู่ 11


2017-08-16 00000016

ราคากลาง ถนน หมู่ 10


2017-08-16 00000014

ปปช.ถนน คสล. หมู่ 2


2017-08-16 00000016

หินคลุกบดอัดแน่น ม.4 สายที่ 3 รอบ 2


2017-08-15 00000012

หินคลุกบดอัดแน่น ม.4 สายที่ 2 รอบ 2


2017-08-15 00000017

ประมาณการถนน-ถนน-4.00-ม.-หมู่ที่-14-งบ60-จ่ายขาด (1)


2017-08-15 00000020

ประมาณราคางานรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ม.17 รอบ 2


2017-08-15 00000017

ปปช.ถนนคสล.หมู่ 14


2017-08-15 00000014

หินคลุกบดอัดแน่น ม.4 สายที่ 1 รอบ2


2017-08-15 00000014

ปปช.ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ 4


2017-08-15 00000006

ปปช.รางระบายน้ำ หมู่ 17


2017-08-15 00000015

ประมาณราคางานรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ 5


2017-08-15 00000014

ปปช.ราง คสล.หมู่ 5


2017-08-15 00000015

ประมาณราคาโครงการถมดินพร้อมบดอักแน่นบ่


2017-08-15 00000016

ปปช.ถมดินพร้อมบดอัดแน่นบ่อเก็บน้ำหลัง อบต.แม่ข้าวต้ม


2017-08-15 00000013

ปปช.ถนนคสล.หมู่ 14


2017-08-15 00000007

ประมาณการถนน ถนน 3.50 สาย 2 รอบ2 หมู่ 3


2017-08-15 00000007

ประมาณการถนน ถนน 2.50 สาย 3 รอบ2 หมู่ 3


2017-08-15 00000006

ประมาณการถนน ถนน 2.50 สาย 1 รอบ2 หมู่ 3


2017-08-15 00000007

ปปช.ถนนคสล.หมู่ 3


2017-08-15 00000006

สรุปแบบประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ปรังปรุงตลิ่งหนองผา


2017-08-15 00000007

ปปช.ตลิ่งหนองผำ หมู่ 18


2017-08-15 00000007

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ข้าวต้ม
2017-08-01 00000032

ประมาณการถนน-ถนน-4.00-ม.รอบหมู่ 18

รายการประมาณการราคาโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หม่ทู ่ี18 บ้านดอยเทวา ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
2017-08-01 00000026

ประมาณราคางานเทลาน-คสล. อบต.แม่ข้าวต้ม-ม.19

ลานอเนกประสงค์ อบต.แม่ข้าวต้ม บ้านเกษแก้ว หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2017-07-31 00000034

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ เทลาน คสล.พร้อมรางระบายน้า อบต.แม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2017-07-31 00000024

ตารางแสดงปริมาณเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)


2017-07-20 00000036

แบบสรุปประจำ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


2017-07-16 00000035

ตารางแสดงปริมาณเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)


2017-07-20 00000029

สขร.1 ส่งสถานีวิทยุ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


2017-07-13 00000020

สขร.1 ส่งอำเภอ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


2017-07-13 00000019

สขร.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


2017-07-13 00000034

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


2017-07-13 00000014

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-18

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-06-20 00000039

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-15

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-06-20 00000042

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-3

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-06-20 00000036

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-06-20 00000036

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-1อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-06-20 00000033

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-14

ชื่อโครงการ เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-06-20 00000034

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-9

1. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-06-20 00000021

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างศาลา-หมู่-5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2015-12-11 00000021

ประมาณการงานต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.4


2016-01-22 00000023

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-4

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สูง 2 ชั้น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2016-01-22 00000025

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-05-29 00000053

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-05-29 00000044

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-05-29 00000052

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-05-29 00000045

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-05-29 00000036

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-05-29 00000027

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่….3...../2560.... การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก จำนวน 6 โครงการ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่….3...../2560.... การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก จำนวน 6 โครงการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลงวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
2017-05-29 00000013

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ


2017-05-29 00000013

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 8,9 บ้านห้วยอ้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2017-05-11 00000062

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2017-05-11 00000038

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างป้ายชื่อประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 ป้าย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2017-05-11 00000048

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่….2.../2560.... การจ้างเหมาสอบราคา จำนวน 3 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร
2017-05-11 00000057

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร
2017-05-11 00000054

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงครัว ศพด.อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2017-04-18 00000062

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตู หมู่ที่7 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2017-02-28 00000131

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่….1.../2560....

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่….1.../2560....การจ้างเหมาสอบราคา จำนวน 9 โครงการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
2017-02-28 00000169

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ
2017-02-28 00000152

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการประเภทงานระบบสาธาระณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2017-01-12 00000100

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
2017-01-11 00000067

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


2017-01-03 00000085

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง การจัดทำผลการเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
2016-11-21 00000119

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกรองและระบบส่งน้ำ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-20 00000094

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-20 00000081

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-20 00000086

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-20 00000084

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบกรองและระบบส่งน้ำ อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-20 00000057

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-20 00000067

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-20 00000054

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-20 00000052

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการประเภทงานระบบสาธารณปโภค จำนวน 1 โครงการ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์
2016-11-13 00000088

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการประเภทงานทาง จำนวน 2 โครงการ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์
2016-11-13 00000070

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีลและซ่อมสร้างผิวทางพาราแคพซีล สายทางบ้านโล๊ะป่าห้า - บ้านเวียงกลาง หมู่ที่ 22,14,11,21 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-10 00000081

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 15 สะพานข้ามน้ำกก ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-10 00000060

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยอ้มใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-11-10 00000068

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2016-11-10 00000094

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการจัดทำผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
2016-10-21 00000109

ประกาศเรื่องสอบ ราคาจ้างเหมา อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


2016-09-30 00000125

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


2016-09-25 00000130

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
2016-09-25 00000109

ชื่อโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ระบบ อาร์.โอ.(R.O) หมู่ที่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร โดยใช้แรงงานราษฎร จำนวน 15 รายการ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
2016-09-20 00000175

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
2016-09-19 00000095

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านก็อดยาว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
2016-09-19 00000079

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านปางลาว หมู่ที่ 20 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
2016-09-19 00000081

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองกู่ หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
2016-09-19 00000077

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองผักหนาม หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นกอก ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
2016-09-19 00000066

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการจัดทำผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
2016-08-23 00000198

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟสาธารณะรอบหนองผ า หมู่ที่ 18 พร้อมพาดสายอลูมิเนียมและ ติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 2X36 วัตต์ ต าบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-08-10 00000153

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 โดยใช้แรงงานราษฎร จำนวน 9 รายการ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2016-08-08 00000138

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซ้อื

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมทู่ี่ 8 โดยใช้แรงงานราษฎร จ านวน 9 รายการ ต าบลแม่ขา้วต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-08-08 00000164

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง โดยใช้แรงงานราษฎร จานวน 9 รายการ ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-29 00000149

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้้าดื่มสะอาด ระบบ อาร์.โอ.(R.O) หมู่ที่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร โดยใช้แรงงานราษฎร จ้านวน 15 รายการ ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-29 00000153

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงกลาง โดยใช้แรงงานราษฎร จานวน 2 รายการ ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-29 00000150

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงกลาง โดยใช้แรงงานราษฎร จานวน 9 รายการ ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-29 00000136

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าห้า โดยใช้แรงงานราษฎร จานวน 9 รายการ ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-29 00000141

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเจริญ โดยใช้แรงงานราษฎร จานวน 9 รายการ ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-29 00000145

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง โดยใช้แรงงานราษฎร จานวน 9 รายการ ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-29 00000086

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกองยาว โดยใช้แรงงานราษฎร จานวน 9 รายการ ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-29 00000069

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่องการจัดการผลเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
2016-07-14 00000153

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้้าดอยหลวง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-14 00000150

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

. ชื่อโครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้้า หมู่ที่ 21 บ้านเวียงกลาง ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-14 00000159

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดขยายอ่างเก็บน้้าก็อดร่องเย็น หมู่ที่ 1บ้านแม่ข้าวต้ม ,หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-14 00000124

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ โครงการจัดซื้อวัสดุขยายระบบส่งน้้าประปา หมู่ที่ 22

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุขยายระบบส่งน้้าประปา หมู่ที่ 22 โดยใช้แรงงานราษฎร จ้านวน 7 รายการ ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2016-07-05 00000097

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่23


2016-06-16 00000180

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง หมู่ที่9


2016-06-16 00000117

แก้ไขประกาศขายทอดตลาด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง แก้ไขประกาศขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ************************** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะทำการขายทอดตลาดพัสดุซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งหมดสภาพการใช้งานจำนวน 152 รายการ ดังนี้ ๑.โต๊ะเขียนแบบช่าง รหัสพัสดุ 400 40 0002 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 2.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 40 0003 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 3.โต๊ะทำงานระดับ 1-2 รหัสพัสดุ 400 40 0004 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 4.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 40 0005 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 5.โต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 400 40 0018-38 จำนวน 20 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) 6.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0057 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 7.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0058 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 8.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0059 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 9.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0060 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 10.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0061 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 11.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0069 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 12.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0071 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 13.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0074 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -2- 14.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0076 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 15.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 48 0078 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 16.โต๊ะญี่ปุ่นดีโน่21x29 รหัสพัสดุ 400 48 0092-121 จำนวน 30 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 17.โต๊ะญี่ปุ่นดีโน่21x29 รหัสพัสดุ 400 48 0128-0129 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 18.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 48 0131-0134 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 19.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 48 0147-0170 จำนวน 24 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 20.โต๊ะญี่ปุ่น รหัสพัสดุ 400 51 0185-0186 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 21.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 60*80*75 รหัสพัสดุ 400 51 0191-0200 จำนวน 10 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 22.โต๊ะญี่ปุ่น 30*30 รหัสพัสดุ 400 51 0212 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 23.โต๊ะเก้าอี้เด็กปฐมวัย รหัสพัสดุ 400 52 0263-0270 จำนวน 8 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 24.โต๊ะไม้ รหัสพัสดุ 400 52 0291-0293 จำนวน 3 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 25.โต๊ะ รหัสพัสดุ 400 52 0294-0297 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 26.โต๊ะวางของ รหัสพัสดุ 400 52 0298 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 27.ชุดรับแขก รหัสพัสดุ 403 41 0001 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 28.เก้าอี้เจ้าหน้าทึ่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 45 0269 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 29.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 45 0270 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 30.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 46 0273 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 31.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 47 0314 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -3- 32.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0482-485 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 33.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0487 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 34.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0489-492 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 35.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0496-505 จำนวน 10 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 36.เก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 401 48 0507-606 จำนวน ๑00 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 37.เก้าอี้ รหัสพัสดุ 401 49 0777 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 38.เก้าอี้หินขัด รหัสพัสดุ 401 50 0781-861 จำนวน 81 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 39.เก้าอี้ทำงาน รหัสพัสดุ 401 51 0863 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 40.เก้าอี้สำนักงาน รหัสพัสดุ 401 52 0953-957 จำนวน 5 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 41.เก้าอี้สำนักงาน รหัสพัสดุ 401 52 0960-961 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 42.เก้าอี้ไม้ รหัสพัสดุ 401 52 0962-980 จำนวน ๑9 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 43.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0006 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 44.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0007 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 45.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0008 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 46.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0009 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 47.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0010 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 48.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 00011 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 49.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0012 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -4- 50.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0013 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 51.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0014 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 52.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0015 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 53.ชั้นวางของอนุบาล 30 ช่อง รหัสพัสดุ 404 45 0005 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 54.ชั้นวางของอนุบาล 30 ช่อง รหัสพัสดุ 404 45 0006 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 55.ตู้ล๊อคเกอร์ใส่ถุงนอนห้วยอ้ม รหัสพัสดุ 406 47 0028 จำนวน 1 ตู้ ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 56.ตู้ล๊อคเกอร์ใส่ถุงนอนหนองบัวแดง รหัสพัสดุ 406 50 0077 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 57.ตู้เก็บเอกสารสื่อการเรียนการสอน รหัสพัสดุ 406 53 0185-187 จำนวน 3 ตู้ ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 58.เครื่องรับโทรศัพท์ รหัสพัสดุ 423 49 0012 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 59.เครื่องปรับอากาศอามีน่า รหัสพัสดุ 420 40 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 60.พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว รหัสพัสดุ 432 50 0067-70 จำนวน 4 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 61.พัดลม รหัสพัสดุ 432 52 0142 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 62.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รหัสพัสดุ 414 47 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 63.เครื่องเล่นกลางแจ้งรูปปั้นสัตว์ รหัสพัสดุ 476 51 0026-0040 จำนวน 15 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 64.ติดตั้งมุ้งลวดศพด.หนองบัวแดง รหัสพัสดุ 435 48 0001 จำนวน 21 ตร.ม. ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 65.ติดตั้งมุ้งลวดศพด.เกษแก้ว รหัสพัสดุ 435 48 0004 จำนวน 16 ตร.ม. ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 66.วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รหัสพัสดุ 464 40 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 67.วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รหัสพัสดุ 464 40 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -5- 68.เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสพัสดุ 456 52 0011 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 69.ไมโครโฟน (หอกระจายข่าว) รหัสพัสดุ 458 48 0020-35 จำนวน 15 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 70.ไมโครโฟน(ไมค์ลอย)1 ชุด รหัสพัสดุ 458 48 0038-41 จำนวน 4 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 71.ชุดไมโครโฟนประชุม รหัสพัสดุ 458 49 0073 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 72.ขาตั้งไมโครโฟนแลลตั้งพื้น รหัสพัสดุ 457 45 0010 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 73.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0011 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 74.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0012 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 75.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น รหัสพัสดุ 457 45 0013 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 76.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0014 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 77.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0015 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 78.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0016 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 79.ลำโพง รหัสพัสดุ 459 52 0093-0094 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 80.ชุดสายลำโพง รหัสพัสดุ 606 49 0001 จำนวน 1 ชุด ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 81.เครื่องขยายเสียงยี่ห้อ MIXER รหัสพัสดุ 462 39 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 82.เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รหัสพัสดุ 462 40 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 83.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 46 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 84.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 46 0004 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 85.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 48 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 86.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 49 0021 จำนวน 1 ชุด ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) -6- 87.โคมไฟฟ้า รหัสพัสดุ 082 42 0001-5 จำนวน 5 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 88.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ยี่ห้อโซนี่ รหัสพัสดุ 452 50 0006 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 89.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 90.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0004 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 91.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0005 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 92.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 93.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 94.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0009 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 95.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0010 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 96.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0011 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 97.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 47 0013 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 98.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0014 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 99.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0015 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 100.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0017 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 101.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0018 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 102.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0019 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 103.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 104.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416 48 0021 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -7- 105.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0023 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 106.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0024 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 107.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 49 0026 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 108.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ 416 49 0027-31 จำนวน 5 เครื่อง ราคา กลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) 109.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสพัสดุ 416 50 0035 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้น เครื่องละประมูล 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 110.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 50 0036 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 111.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 50 0046-55 จำนวน 10 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 112.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 54 0066 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง เริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 113.เครื่องพิมพ์ HP3845 รหัสพัสดุ 484 48 0015 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้น ประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาท) 114.เครื่องพิมพ์ HP PSC 1610 รหัสพัสดุ 484 49 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 115.เครื่องพิมพ์ HPOFICEJET รหัสพัสดุ 484 51 0024 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 116.เครื่องพิมพ์แคนนอน รัหัสพัสดุ 484 52 0028-29 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาท) 117.เครื่องพิมพ์แคนนอน รหัสพัสดุ 484 54 0030-31 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 118.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 47 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 119.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 51 0026 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 120.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 53 0050-51 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 121.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 55 0053 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 122.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 55 0054 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -8- 123.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 56 0059-63 จำนวน 5 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 124.เตาแก๊ส Sunfire Auto matic รหัสพัสดุ 483 48 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 125.ตู้เย็น 5.5 คิว รหัสพัสดุ 403 48 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 126.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 46 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 127.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 47 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 128.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 48 0010 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 129.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0001 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 130.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0002 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 131.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0003 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 132.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0004 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 133.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0005 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 134.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0006 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 135.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0007 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 136.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0008 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 137.เตารีด รหัสพัสดุ 480 45 0001-10 จำนวน 10 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 138.กรรไกรตัดผ้า รหัสพัสดุ 481 45 0001-0020 จำนวน 20 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 139.เครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ 701 54 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 140.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รหัสพัสดุ 603 51 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -9- 141.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รหัสพัสดุ 603 52 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 142.เทปวัดระยะ รหัสพัสดุ 077 49 0005 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 143.เทปวัดระยะ รหัสพัสดุ 077 55 0006 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 144.เครื่องสำรวจ จีพีเอส รหัสพัสดุ 079 48 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 145.กล้องวัดมุม รหัสพัสดุ 079 49 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่บาทถ้วน) 146.เครื่องตัดเหล็ก รหัสพัสดุ 083 49 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 147.เครื่องทดสอบคอนกรีต รหัสพัสดุ 056 44 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 148.เครื่องทดสอบความข้นคอนกรีต รหัสพัสดุ 077 44 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 149.กันชนท้าย รหัสพัสดุ 050 51 0002 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 150.แผ่นยางกันความร้อน รหัสพัสดุ 494 47 0001 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 151. กรุล้อรถยนต์ รหัสพัสดุ 493 47 0001-4 จำนวน 4 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 152.พื้นปูกระบะรถยนต์ รหัสพัสดุ 492 47 0001 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) วิธีการขายและกำหนดสถานที่ วัน เวลา จะทำการขายทอดตลาดทั้ง 152 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 ลงทะเบียนเวลา 10.00-10.30 น.และประมูลเวลา ๑๐.35 – 11.05 น. เงื่อนไขการขายทอดตลาด ๑. ผู้ประมูลได้ต้องจ่ายราคาสิ่งของที่ประมูลได้เป็นเงินสด และต้องขนสิ่งของที่ประมูลได้ ออกจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ภายใน ๗ วัน โดยติดต่อขอรับพัสดุที่เสนอประมูลที่ งานพัสดุ กองคลัง หลังจากที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินให้ทางราชการครบแล้ว ๒. ผู้ประมูลจะต้องประมูลรวมทั้งหมด ๓. ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาที่ประมูลได้ต่ำกว่าสมควร คณะกรรมการฯ มีสิทธ์ที่จะยกเลิกการประมูลนั้น -10- ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ทำการตกลงขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอหรือยกเลิกการประมูลครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๕. ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด จะขอดูสภาพและขอรับเงื่อนไขในการขายได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕9 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕9 โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๖๐๘๑ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 (นายสันติ เถรนิยม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2016-06-12 00000197

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 152 รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ************************** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะทำการขายทอดตลาดพัสดุซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งหมดสภาพการใช้งานจำนวน 152 รายการ ดังนี้ ๑.โต๊ะเขียนแบบช่าง รหัสพัสดุ 400 40 0002 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 2.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 40 0003 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 3.โต๊ะทำงานระดับ 1-2 รหัสพัสดุ 400 40 0004 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 4.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 40 0005 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 5.โต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 400 40 0018-38 จำนวน 20 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) 6.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0057 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 7.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0058 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 8.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0059 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 9.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0060 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 10.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0061 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 11.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0069 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 12.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0071 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 13.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0074 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -2- 14.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0076 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 15.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 48 0078 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 16.โต๊ะญี่ปุ่นดีโน่21x29 รหัสพัสดุ 400 48 0092-121 จำนวน 30 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 17.โต๊ะญี่ปุ่นดีโน่21x29 รหัสพัสดุ 400 48 0128-0129 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 18.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 48 0131-0134 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 19.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 48 0147-0170 จำนวน 24 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 20.โต๊ะญี่ปุ่น รหัสพัสดุ 400 51 0185-0186 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 21.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 60*80*75 รหัสพัสดุ 400 51 0191-0200 จำนวน 10 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 22.โต๊ะญี่ปุ่น 30*30 รหัสพัสดุ 400 51 0212 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 23.โต๊ะเก้าอี้เด็กปฐมวัย รหัสพัสดุ 400 52 0263-0270 จำนวน 8 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 24.โต๊ะไม้ รหัสพัสดุ 400 52 0291-0293 จำนวน 3 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 25.โต๊ะ รหัสพัสดุ 400 52 0294-0297 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 26.โต๊ะวางของ รหัสพัสดุ 400 52 0298 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 27.ชุดรับแขก รหัสพัสดุ 403 41 0001 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 28.เก้าอี้เจ้าหน้าทึ่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 45 0269 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 29.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 45 0270 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 30.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 46 0273 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 31.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 47 0314 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -3- 32.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0482-485 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 33.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0487 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 34.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0489-492 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 35.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0496-505 จำนวน 10 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 36.เก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 401 48 0507-606 จำนวน ๑00 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 37.เก้าอี้ รหัสพัสดุ 401 49 0777 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 38.เก้าอี้หินขัด รหัสพัสดุ 401 50 0781-861 จำนวน 81 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 39.เก้าอี้ทำงาน รหัสพัสดุ 401 51 0863 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 40.เก้าอี้สำนักงาน รหัสพัสดุ 401 52 0953-957 จำนวน 5 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 41.เก้าอี้สำนักงาน รหัสพัสดุ 401 52 0960-961 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 42.เก้าอี้ไม้ รหัสพัสดุ 401 52 0962-980 จำนวน ๑9 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 43.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0006 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 44.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0007 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 45.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0008 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 46.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0009 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 47.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0010 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 48.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 00011 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 49.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0012 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -4- 50.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0013 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 51.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0014 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 52.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0015 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 53.ชั้นวางของอนุบาล 30 ช่อง รหัสพัสดุ 404 45 0005 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 54.ชั้นวางของอนุบาล 30 ช่อง รหัสพัสดุ 404 45 0006 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 55.ตู้ล๊อคเกอร์ใส่ถุงนอนห้วยอ้ม รหัสพัสดุ 406 47 0028 จำนวน 1 ตู้ ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 56.ตู้ล๊อคเกอร์ใส่ถุงนอนหนองบัวแดง รหัสพัสดุ 406 50 0077 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 57.ตู้เก็บเอกสารสื่อการเรียนการสอน รหัสพัสดุ 406 53 0185-187 จำนวน 3 ตู้ ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 58.เครื่องรับโทรศัพท์ รหัสพัสดุ 423 49 0012 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 59.เครื่องปรับอากาศอามีน่า รหัสพัสดุ 420 40 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 60.พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว รหัสพัสดุ 432 50 0067-70 จำนวน 4 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 61.พัดลม รหัสพัสดุ 432 52 0142 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 62.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รหัสพัสดุ 414 47 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 63.เครื่องเล่นกลางแจ้งรูปปั้นสัตว์ รหัสพัสดุ 476 51 0026-0040 จำนวน 15 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 64.ติดตั้งมุ้งลวดศพด.หนองบัวแดง รหัสพัสดุ 435 48 0001 จำนวน 21 ตร.ม. ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 65.ติดตั้งมุ้งลวดศพด.เกษแก้ว รหัสพัสดุ 435 48 0004 จำนวน 16 ตร.ม. ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 66.วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รหัสพัสดุ 464 40 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 67.วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รหัสพัสดุ 464 40 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -5- 68.เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสพัสดุ 456 52 0011 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 69.ไมโครโฟน (หอกระจายข่าว) รหัสพัสดุ 458 48 0020-35 จำนวน 15 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 70.ไมโครโฟน(ไมค์ลอย)1 ชุด รหัสพัสดุ 458 48 0038-41 จำนวน 4 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 71.ชุดไมโครโฟนประชุม รหัสพัสดุ 458 49 0073 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 72.ขาตั้งไมโครโฟนแลลตั้งพื้น รหัสพัสดุ 457 45 0010 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 73.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0011 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 74.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0012 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 75.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น รหัสพัสดุ 457 45 0013 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 76.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0014 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 77.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0015 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 78.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0016 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 79.ลำโพง รหัสพัสดุ 459 52 0093-0094 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 80.ชุดสายลำโพง รหัสพัสดุ 606 49 0001 จำนวน 1 ชุด ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 81.เครื่องขยายเสียงยี่ห้อ MIXER รหัสพัสดุ 462 39 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 82.เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รหัสพัสดุ 462 40 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 83.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 46 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 84.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 46 0004 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 85.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 48 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 86.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 49 0021 จำนวน 1 ชุด ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) -6- 87.โคมไฟฟ้า รหัสพัสดุ 082 42 0001-5 จำนวน 5 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 88.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ยี่ห้อโซนี่ รหัสพัสดุ 452 50 0006 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 89.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 90.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0004 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 91.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0005 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 92.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 93.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 94.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0009 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 95.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0010 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 96.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0011 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 97.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 47 0013 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 98.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0014 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 99.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0015 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 100.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0017 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 101.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0018 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 102.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0019 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 103.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 104.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416 48 0021 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -7- 105.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0023 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 106.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0024 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 107.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 49 0026 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 108.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ 416 49 0027-31 จำนวน 5 เครื่อง ราคา กลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) 109.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสพัสดุ 416 50 0035 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้น เครื่องละประมูล 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 110.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 50 0036 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 111.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 50 0046-55 จำนวน 10 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 112.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 54 0066 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง เริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 113.เครื่องพิมพ์ HP3845 รหัสพัสดุ 484 48 0015 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้น ประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาท) 114.เครื่องพิมพ์ HP PSC 1610 รหัสพัสดุ 484 49 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 115.เครื่องพิมพ์ HPOFICEJET รหัสพัสดุ 484 51 0024 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 116.เครื่องพิมพ์แคนนอน รัหัสพัสดุ 484 52 0028-29 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาท) 117.เครื่องพิมพ์แคนนอน รหัสพัสดุ 484 54 0030-31 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 118.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 47 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 119.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 51 0026 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 120.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 53 0050-51 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 121.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 55 0053 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 122.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 55 0054 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -8- 123.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 56 0059-63 จำนวน 5 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 124.เตาแก๊ส Sunfire Auto matic รหัสพัสดุ 483 48 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 125.ตู้เย็น 5.5 คิว รหัสพัสดุ 403 48 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 126.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 46 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 127.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 47 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 128.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 48 0010 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 129.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0001 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 130.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0002 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 131.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0003 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 132.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0004 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 133.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0005 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 134.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0006 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 135.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0007 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 136.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0008 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 137.เตารีด รหัสพัสดุ 480 45 0001-10 จำนวน 10 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 138.กรรไกรตัดผ้า รหัสพัสดุ 481 45 0001-0020 จำนวน 20 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 139.เครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ 701 54 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 140.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รหัสพัสดุ 603 51 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -9- 141.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รหัสพัสดุ 603 52 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 142.เทปวัดระยะ รหัสพัสดุ 077 49 0005 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 143.เทปวัดระยะ รหัสพัสดุ 077 55 0006 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 144.เครื่องสำรวจ จีพีเอส รหัสพัสดุ 079 48 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 145.กล้องวัดมุม รหัสพัสดุ 079 49 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่บาทถ้วน) 146.เครื่องตัดเหล็ก รหัสพัสดุ 083 49 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 147.เครื่องทดสอบคอนกรีต รหัสพัสดุ 056 44 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 148.เครื่องทดสอบความข้นคอนกรีต รหัสพัสดุ 077 44 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 149.กันชนท้าย รหัสพัสดุ 050 51 0002 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 150.แผ่นยางกันความร้อน รหัสพัสดุ 494 47 0001 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 151. กรุล้อรถยนต์ รหัสพัสดุ 493 47 0001-4 จำนวน 4 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 152.พื้นปูกระบะรถยนต์ รหัสพัสดุ 492 47 0001 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) วิธีการขายและกำหนดสถานที่ วัน เวลา จะทำการขายทอดตลาดทั้ง 152 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เงื่อนไขการขายทอดตลาด ๑. ผู้ประมูลได้ต้องจ่ายราคาสิ่งของที่ประมูลได้เป็นเงินสด และต้องขนสิ่งของที่ประมูลได้ ออกจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ภายใน ๗ วัน โดยติดต่อขอรับพัสดุที่เสนอประมูลที่ งานพัสดุ กองคลัง หลังจากที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินให้ทางราชการครบแล้ว ๒. ผู้ประมูลจะต้องประมูลรวมทั้งหมด ๓. ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาที่ประมูลได้ต่ำกว่าสมควร คณะกรรมการฯ มีสิทธ์ที่จะยกเลิกการประมูลนั้น -10- ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ทำการตกลงขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอหรือยกเลิกการประมูลครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๕. ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด จะขอดูสภาพและขอรับเงื่อนไขในการขายได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕9 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕9 โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๖๐๘๑ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 (นายสันติ เถรนิยม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2016-06-01 00000217

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 152 รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ************************** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะทำการขายทอดตลาดพัสดุซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งหมดสภาพการใช้งานจำนวน 152 รายการ ดังนี้ ๑.โต๊ะเขียนแบบช่าง รหัสพัสดุ 400 40 0002 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 2.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 40 0003 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 3.โต๊ะทำงานระดับ 1-2 รหัสพัสดุ 400 40 0004 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 4.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 40 0005 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 5.โต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 400 40 0018-38 จำนวน 20 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) 6.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0057 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 7.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0058 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 8.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0059 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 9.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0060 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 10.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0061 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 11.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0069 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 12.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0071 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 13.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0074 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -2- 14.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0076 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 15.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 48 0078 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 16.โต๊ะญี่ปุ่นดีโน่21x29 รหัสพัสดุ 400 48 0092-121 จำนวน 30 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 17.โต๊ะญี่ปุ่นดีโน่21x29 รหัสพัสดุ 400 48 0128-0129 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 18.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 48 0131-0134 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 19.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 48 0147-0170 จำนวน 24 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 20.โต๊ะญี่ปุ่น รหัสพัสดุ 400 51 0185-0186 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 21.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 60*80*75 รหัสพัสดุ 400 51 0191-0200 จำนวน 10 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 22.โต๊ะญี่ปุ่น 30*30 รหัสพัสดุ 400 51 0212 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 23.โต๊ะเก้าอี้เด็กปฐมวัย รหัสพัสดุ 400 52 0263-0270 จำนวน 8 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 24.โต๊ะไม้ รหัสพัสดุ 400 52 0291-0293 จำนวน 3 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 25.โต๊ะ รหัสพัสดุ 400 52 0294-0297 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 26.โต๊ะวางของ รหัสพัสดุ 400 52 0298 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 27.ชุดรับแขก รหัสพัสดุ 403 41 0001 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 28.เก้าอี้เจ้าหน้าทึ่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 45 0269 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 29.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 45 0270 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 30.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 46 0273 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 31.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 47 0314 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -3- 32.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0482-485 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 33.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0487 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 34.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0489-492 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 35.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0496-505 จำนวน 10 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 36.เก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 401 48 0507-606 จำนวน ๑00 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 37.เก้าอี้ รหัสพัสดุ 401 49 0777 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 38.เก้าอี้หินขัด รหัสพัสดุ 401 50 0781-861 จำนวน 81 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 39.เก้าอี้ทำงาน รหัสพัสดุ 401 51 0863 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 40.เก้าอี้สำนักงาน รหัสพัสดุ 401 52 0953-957 จำนวน 5 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 41.เก้าอี้สำนักงาน รหัสพัสดุ 401 52 0960-961 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 42.เก้าอี้ไม้ รหัสพัสดุ 401 52 0962-980 จำนวน ๑9 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 43.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0006 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 44.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0007 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 45.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0008 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 46.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0009 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 47.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0010 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 48.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 00011 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 49.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0012 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -4- 50.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0013 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 51.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0014 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 52.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0015 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 53.ชั้นวางของอนุบาล 30 ช่อง รหัสพัสดุ 404 45 0005 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 54.ชั้นวางของอนุบาล 30 ช่อง รหัสพัสดุ 404 45 0006 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 55.ตู้ล๊อคเกอร์ใส่ถุงนอนห้วยอ้ม รหัสพัสดุ 406 47 0028 จำนวน 1 ตู้ ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 56.ตู้ล๊อคเกอร์ใส่ถุงนอนหนองบัวแดง รหัสพัสดุ 406 50 0077 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 57.ตู้เก็บเอกสารสื่อการเรียนการสอน รหัสพัสดุ 406 53 0185-187 จำนวน 3 ตู้ ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 58.เครื่องรับโทรศัพท์ รหัสพัสดุ 423 49 0012 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 59.เครื่องปรับอากาศอามีน่า รหัสพัสดุ 420 40 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 60.พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว รหัสพัสดุ 432 50 0067-70 จำนวน 4 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 61.พัดลม รหัสพัสดุ 432 52 0142 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 62.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รหัสพัสดุ 414 47 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 63.เครื่องเล่นกลางแจ้งรูปปั้นสัตว์ รหัสพัสดุ 476 51 0026-0040 จำนวน 15 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 64.ติดตั้งมุ้งลวดศพด.หนองบัวแดง รหัสพัสดุ 435 48 0001 จำนวน 21 ตร.ม. ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 65.ติดตั้งมุ้งลวดศพด.เกษแก้ว รหัสพัสดุ 435 48 0004 จำนวน 16 ตร.ม. ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 66.วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รหัสพัสดุ 464 40 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 67.วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รหัสพัสดุ 464 40 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -5- 68.เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสพัสดุ 456 52 0011 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 69.ไมโครโฟน (หอกระจายข่าว) รหัสพัสดุ 458 48 0020-35 จำนวน 15 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 70.ไมโครโฟน(ไมค์ลอย)1 ชุด รหัสพัสดุ 458 48 0038-41 จำนวน 4 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 71.ชุดไมโครโฟนประชุม รหัสพัสดุ 458 49 0073 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 72.ขาตั้งไมโครโฟนแลลตั้งพื้น รหัสพัสดุ 457 45 0010 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 73.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0011 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 74.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0012 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 75.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น รหัสพัสดุ 457 45 0013 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 76.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0014 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 77.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0015 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 78.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0016 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 79.ลำโพง รหัสพัสดุ 459 52 0093-0094 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 80.ชุดสายลำโพง รหัสพัสดุ 606 49 0001 จำนวน 1 ชุด ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 81.เครื่องขยายเสียงยี่ห้อ MIXER รหัสพัสดุ 462 39 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 82.เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รหัสพัสดุ 462 40 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 83.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 46 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 84.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 46 0004 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 85.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 48 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 86.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 49 0021 จำนวน 1 ชุด ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) -6- 87.โคมไฟฟ้า รหัสพัสดุ 082 42 0001-5 จำนวน 5 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 88.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ยี่ห้อโซนี่ รหัสพัสดุ 452 50 0006 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 89.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 90.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0004 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 91.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0005 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 92.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 93.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 94.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0009 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 95.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0010 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 96.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0011 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 97.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 47 0013 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 98.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0014 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 99.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0015 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 100.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0017 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 101.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0018 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 102.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0019 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 103.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 104.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416 48 0021 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -7- 105.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0023 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 106.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0024 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 107.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 49 0026 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 108.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ 416 49 0027-31 จำนวน 5 เครื่อง ราคา กลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) 109.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสพัสดุ 416 50 0035 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้น เครื่องละประมูล 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 110.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 50 0036 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 111.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 50 0046-55 จำนวน 10 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 112.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 54 0066 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง เริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 113.เครื่องพิมพ์ HP3845 รหัสพัสดุ 484 48 0015 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้น ประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาท) 114.เครื่องพิมพ์ HP PSC 1610 รหัสพัสดุ 484 49 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 115.เครื่องพิมพ์ HPOFICEJET รหัสพัสดุ 484 51 0024 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 116.เครื่องพิมพ์แคนนอน รัหัสพัสดุ 484 52 0028-29 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาท) 117.เครื่องพิมพ์แคนนอน รหัสพัสดุ 484 54 0030-31 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 118.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 47 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 119.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 51 0026 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 120.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 53 0050-51 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 121.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 55 0053 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 122.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 55 0054 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -8- 123.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 56 0059-63 จำนวน 5 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 124.เตาแก๊ส Sunfire Auto matic รหัสพัสดุ 483 48 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 125.ตู้เย็น 5.5 คิว รหัสพัสดุ 403 48 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 126.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 46 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 127.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 47 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 128.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 48 0010 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 129.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0001 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 130.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0002 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 131.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0003 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 132.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0004 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 133.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0005 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 134.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0006 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 135.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0007 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 136.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0008 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 137.เตารีด รหัสพัสดุ 480 45 0001-10 จำนวน 10 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 138.กรรไกรตัดผ้า รหัสพัสดุ 481 45 0001-0020 จำนวน 20 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 139.เครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ 701 54 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 140.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รหัสพัสดุ 603 51 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) -9- 141.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รหัสพัสดุ 603 52 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 142.เทปวัดระยะ รหัสพัสดุ 077 49 0005 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 143.เทปวัดระยะ รหัสพัสดุ 077 55 0006 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 144.เครื่องสำรวจ จีพีเอส รหัสพัสดุ 079 48 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 145.กล้องวัดมุม รหัสพัสดุ 079 49 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่บาทถ้วน) 146.เครื่องตัดเหล็ก รหัสพัสดุ 083 49 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) 147.เครื่องทดสอบคอนกรีต รหัสพัสดุ 056 44 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 148.เครื่องทดสอบความข้นคอนกรีต รหัสพัสดุ 077 44 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 149.กันชนท้าย รหัสพัสดุ 050 51 0002 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 150.แผ่นยางกันความร้อน รหัสพัสดุ 494 47 0001 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 151. กรุล้อรถยนต์ รหัสพัสดุ 493 47 0001-4 จำนวน 4 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) 152.พื้นปูกระบะรถยนต์ รหัสพัสดุ 492 47 0001 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) วิธีการขายและกำหนดสถานที่ วัน เวลา จะทำการขายทอดตลาดทั้ง 152 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เงื่อนไขการขายทอดตลาด ๑. ผู้ประมูลได้ต้องจ่ายราคาสิ่งของที่ประมูลได้เป็นเงินสด และต้องขนสิ่งของที่ประมูลได้ ออกจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ภายใน ๗ วัน โดยติดต่อขอรับพัสดุที่เสนอประมูลที่ งานพัสดุ กองคลัง หลังจากที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินให้ทางราชการครบแล้ว ๒. ผู้ประมูลจะต้องประมูลรวมทั้งหมด ๓. ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาที่ประมูลได้ต่ำกว่าสมควร คณะกรรมการฯ มีสิทธ์ที่จะยกเลิกการประมูลนั้น -10- ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ทำการตกลงขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอหรือยกเลิกการประมูลครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๕. ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด จะขอดูสภาพและขอรับเงื่อนไขในการขายได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕9 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕9 โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๖๐๘๑ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 (นายสันติ เถรนิยม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2016-06-01 00000196


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com