องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR codeข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2017-07-27 00000039
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัคพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
2017-06-07 00000081
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
2017-05-30 00000071
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย
เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกะทบด้านสิ่งแวดล้อม ถนนสายแยกเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒
2017-05-29 00000086

ร้องทุกข์อบต.แม่ข้าวต้ม

เรื่องร้องทุกข์ โดย วันที่

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1922 19/09/2560 20/09/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1926 20/09/2560 20/09/2560
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว1925 20/09/2560 20/09/2560
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สน.คท. มท 0808.2/ว1923 19/09/2560 20/09/2560
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว1821 08/09/2560 20/09/2560

หนังสือราชการท้องถิ่นเชียงราย

ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com
samsun escort- izmir escort- ankara escort - ankara escort - ankara escort - ankara escort - the vampire diares - kocaeli escort - kocaeli escort -