องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR codeข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
2017-11-14 00000002
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐
2017-11-09 00000010
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)
2017-10-30 00000013
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
2017-10-16 00000024

ร้องทุกข์อบต.แม่ข้าวต้ม

เรื่องร้องทุกข์ โดย วันที่

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว2616 23/11/2560 23/11/2560
ขอทราบแนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน กค. มท 0803.3/ว2618,ว2619 23/11/2560 23/11/2560
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.5/ว2596 22/11/2560 23/11/2560
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ กค. มท 0803.3/ว2614 23/11/2560 23/11/2560
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น กพส. มท 0810.6/ว2609 23/11/2560 23/11/2560

หนังสือราชการท้องถิ่นเชียงราย

ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com
samsun escort- izmir escort- ankara escort - ankara escort - ankara escort - ankara escort - the vampire diares - kocaeli escort - kocaeli escort -