สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564

➡ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริห […]

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

อ่านต่อ