โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง

ข่าวกิจกรรม

องค์กาารบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดอบรมโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ในวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ เถรนิยม นายก อบต.แม่ข้าวต้ม ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าว และ นายกิติศักดิ์ เครือวงค์ (วิทยากร ครู ข) เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม จากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม , คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และเจ้าหน้าที รวมทั้งหมด 100 คน