งานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้นำตัวแทนผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล

จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563ในวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS

ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย