ร้านค้าชุมชน ตำบลร่วมใจ

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดทำโครงการ “ร้านค้าชุมชน ตำบลร่วมใจ” วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ และสนับสนุน สินค้าโอท็อป ในตำบลแม่ข้าวต้ม กิจกรรมในงานยังมีการลงทะเบียนให้กับเกษตรกร ในตำบลแม่ข้าวต้ม จัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และยังมีการแจกกล้าไม้หลายหลายชนิด ทั้งพืชผักสวนครัว และไม้ยืนต้น กิจกรรมกาารประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธและ กิจกรรมการรำวงย้อนยุค และอื่นๆอีกมากมาย