ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ , ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๓ และ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบังคับใช้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ในร่างข้อบัญญัติทั้งสามฉบับดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓