งานป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

งานป้องกันการทุจริต

➡ ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

➡ คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริต

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการเพื่อการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒

➡ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒