ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กรณีขอรับการสงเคราะห์รถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์