แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาวัสดุ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

➡ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓