รายงานผลการดำเนินงาน อบต.แม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสสอง) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งานนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน อบต.แม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสสอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

แฟ้มเอกสาร (ดาวน์โหลด)