ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ