ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และสิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ คูู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และสิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘