ประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานภาษีและเก็บรายได้

#ประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
📣ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ (เป็นรายบุคคล) เพื่อให้ท่านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นทั้งที่เป็นรายบุคคล รวมไปถึงกิจการห้างร้าน นิติบุคคลทุกแห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลแม่ข้าวต้มทุกท่าน ได้โปรดตรวจสอบรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามเลขลำดับที่ระบุในหนังสือที่ท่านได้รับ
📌หากท่านได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายการทรัพย์สินของท่านไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านโปรดแจ้งมายัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันและเวลาราชการ ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือ
📌หากท่านไม่ยืนยันหรือทักท้วงรายการทรัพย์สิน ภายในกำหนดเวลา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จะถือว่าข้อมูลที่จัดส่งไปถูกต้องแล้ว จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
📝จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
🔷หากมีข้อสังสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ☎️โทร.053-706081 ต่อ 26 ในวันและเวลาราชการ