ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองคต์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓