ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562) นายสันติ เถรนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย เวียงเชียงรุ้งและแม่ลาว รวมจำนวน 34 แห่ง ร่วมแสดงเจตจำนงอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งเป็นการร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป