สรุปสาระสำคัญ ของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานการเจ้าหน้าที่

แฟ้มเอกสาร (ดาวน์โหลด)