โครงการ “จิตอาสาปกครอง – ท้องถิ่นพัฒนา ประชารัฐร่วมใจสามัคคี

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับฝ่ายปกครอง จิตอาสา และประชาชนชาวตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนิน โครงการจิตอาสาปกครอง – ท้องถิ่นพัฒนา ประชารัฐร่วมใจสามัคคี (กิจกรรม Big cleaning day) ขึ้น ซึ่งถือเป็นการบริการสาธารณะ และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปรองดองของคนในตำบลแม่ข้าวต้ม ทั้งในส่วนของฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชน ในการทำความสะอาดและรักษาความสะอาดให้หมู่บ้าน ชุมชน ให้น่าอยู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยได้จัดงานเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการจิตอาสาปกครอง – ท้องถิ่นพัฒนา ประชารัฐร่วมใจสามัคคี (กิจกรรม Big cleaning day) ในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการทำงานแบบบูรณาการ มีการทำงานร่วมกัน ทั้งในส่วนของฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ในการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะจัดรถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฮดรอริค รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถขุดตีนตะขาบ และรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และร่วมกิจกรรม Big cleaning day หมู่บ้าน ตามแผนการออก Big cleaning day ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม / จิตอาสา และพี่น้องประชาชนตำบลแม่ข้าวต้ม