เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ปี 2561-2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ) และในส่วนการเผาขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้และการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชน ที่ก่อเหตุรำคาญจะมีการดำเนินคดี ซึ่งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ