ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน

เรื่อง กำหนดประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒