คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

งานการเจ้าหน้าที่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม