เอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อค่าจัดซื้อ รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อค่าจัดซื้อ รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน