ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑)

แฟ้มเอกสาร (ดาวน์โหลด)