โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำพานพุ่ม และการทำบายศรี” ในวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยกิจกรรมในการอบรม มีดังนี้
– การบรรยายให้ความรู้ โดยทีมวิทยากรชุมชน ในหัวข้อคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การสาธิตและสอน การทำพานพุ่ม และการเย็บบายสี โดยทีมวิทยากรชุมชน
– การฝึกปฏิบัติการทำพานพุ่มและเย็บบายศรี