ประชุมสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๑๕๖๑ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑