กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรม

ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือว่าเป็น “แม่แห่งชาติ” ของประชาชนชาวไทย ดังนั้นในวันสำคัญดังกล่าว ปวงชนชาวไทยจะจัดพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพสกนิกรชาวตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดให้มีการถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องแก่แม่ดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งดำเนิน กิจกรรมอื่น ๆ               เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ในวันดังกล่าวด้วย