การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมทู่ี่ 8 โดยใช้แรงงานราษฎร จ านวน 9 รายการ ต าบลแม่ขา้วต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย