ประกาศขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 152 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

**************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะทำการขายทอดตลาดพัสดุซึ่งเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งหมดสภาพการใช้งานจำนวน 152 รายการ ดังนี้

 

๑.โต๊ะเขียนแบบช่าง รหัสพัสดุ 400 40 0002 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

2.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 40 0003 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

3.โต๊ะทำงานระดับ 1-2 รหัสพัสดุ 400 40 0004 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

4.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 40 0005 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

5.โต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 400 40 0018-38 จำนวน 20 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

6.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0057 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

7.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0058 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

8.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0059 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

9.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0060 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

10.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 46 0061 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

11.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0069 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

12.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0071 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

13.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0074 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

14.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 400 47 0076 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

15.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 48 0078 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

16.โต๊ะญี่ปุ่นดีโน่21×29 รหัสพัสดุ 400 48 0092-121 จำนวน 30 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

17.โต๊ะญี่ปุ่นดีโน่21×29 รหัสพัสดุ 400 48 0128-0129 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

18.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 รหัสพัสดุ 400 48 0131-0134 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

19.โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 400 48 0147-0170 จำนวน 24 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

20.โต๊ะญี่ปุ่น รหัสพัสดุ 400 51 0185-0186 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

21.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 60*80*75 รหัสพัสดุ 400 51 0191-0200 จำนวน 10 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

22.โต๊ะญี่ปุ่น 30*30 รหัสพัสดุ 400 51 0212 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

23.โต๊ะเก้าอี้เด็กปฐมวัย รหัสพัสดุ 400 52 0263-0270 จำนวน 8 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

24.โต๊ะไม้ รหัสพัสดุ 400 52 0291-0293 จำนวน 3 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

25.โต๊ะ รหัสพัสดุ 400 52 0294-0297 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

26.โต๊ะวางของ รหัสพัสดุ 400 52 0298 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

27.ชุดรับแขก รหัสพัสดุ 403 41 0001 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

28.เก้าอี้เจ้าหน้าทึ่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 45 0269 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

29.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 45 0270 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

30.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 46 0273 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

31.เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 401 47 0314 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

32.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0482-485 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

33.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0487 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

34.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0489-492 จำนวน 4 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

35.เก้าอี้ประชุมสวิงหลังหนัง รหัสพัสดุ 401 48 0496-505 จำนวน 10 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

36.เก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 401 48 0507-606 จำนวน ๑00 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

37.เก้าอี้ รหัสพัสดุ 401 49 0777 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

38.เก้าอี้หินขัด รหัสพัสดุ 401 50 0781-861 จำนวน 81 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

39.เก้าอี้ทำงาน รหัสพัสดุ 401 51 0863 จำนวน ๑ ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

40.เก้าอี้สำนักงาน รหัสพัสดุ 401 52 0953-957 จำนวน 5 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

41.เก้าอี้สำนักงาน รหัสพัสดุ 401 52 0960-961 จำนวน 2 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

42.เก้าอี้ไม้ รหัสพัสดุ 401 52 0962-980 จำนวน ๑9 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูล ตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

43.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0006 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

44.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0007 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

45.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0008 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

46.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0009 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

47.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0010 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

48.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 00011 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

49.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0012 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

50.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0013 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

51.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0014 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

52.ม้านั่งรับประทานอาหารเด็ก รหัสพัสดุ 402 46 0015 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

53.ชั้นวางของอนุบาล 30 ช่อง รหัสพัสดุ 404 45 0005 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

54.ชั้นวางของอนุบาล 30 ช่อง รหัสพัสดุ 404 45 0006 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

55.ตู้ล๊อคเกอร์ใส่ถุงนอนห้วยอ้ม รหัสพัสดุ 406 47 0028 จำนวน 1 ตู้ ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

56.ตู้ล๊อคเกอร์ใส่ถุงนอนหนองบัวแดง รหัสพัสดุ 406 50 0077 จำนวน 1 ตัว ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

57.ตู้เก็บเอกสารสื่อการเรียนการสอน รหัสพัสดุ 406 53 0185-187 จำนวน 3 ตู้ ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

58.เครื่องรับโทรศัพท์ รหัสพัสดุ 423 49 0012 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

59.เครื่องปรับอากาศอามีน่า รหัสพัสดุ 420 40 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

60.พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว รหัสพัสดุ 432 50 0067-70 จำนวน 4 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

61.พัดลม รหัสพัสดุ 432 52 0142 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

62.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รหัสพัสดุ 414 47 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

63.เครื่องเล่นกลางแจ้งรูปปั้นสัตว์ รหัสพัสดุ 476 51 0026-0040 จำนวน 15 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

64.ติดตั้งมุ้งลวดศพด.หนองบัวแดง รหัสพัสดุ 435 48 0001 จำนวน 21 ตร.ม. ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

65.ติดตั้งมุ้งลวดศพด.เกษแก้ว รหัสพัสดุ 435 48 0004 จำนวน 16 ตร.ม. ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

66.วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รหัสพัสดุ 464 40 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

67.วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รหัสพัสดุ 464 40 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

68.เครื่องรับโทรทัศน์ รหัสพัสดุ 456 52 0011 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

69.ไมโครโฟน (หอกระจายข่าว) รหัสพัสดุ 458 48 0020-35 จำนวน 15 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

70.ไมโครโฟน(ไมค์ลอย)1 ชุด รหัสพัสดุ 458 48 0038-41 จำนวน 4 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

71.ชุดไมโครโฟนประชุม รหัสพัสดุ 458 49 0073 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

72.ขาตั้งไมโครโฟนแลลตั้งพื้น รหัสพัสดุ 457 45 0010 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

73.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0011 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

74.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0012 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

75.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น รหัสพัสดุ 457 45 0013 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

76.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0014 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

77.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0015 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

78.ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ 457 45 0016 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

79.ลำโพง รหัสพัสดุ 459 52 0093-0094 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

80.ชุดสายลำโพง รหัสพัสดุ 606 49 0001 จำนวน 1 ชุด ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

81.เครื่องขยายเสียงยี่ห้อ MIXER รหัสพัสดุ 462 39 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

82.เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รหัสพัสดุ 462 40 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

83.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 46 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

84.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 46 0004 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

85.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 48 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

86.เครื่องขยายเสียง รหัสพัสดุ 462 49 0021 จำนวน 1 ชุด ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

87.โคมไฟฟ้า รหัสพัสดุ 082 42 0001-5 จำนวน 5 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

88.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ยี่ห้อโซนี่ รหัสพัสดุ 452 50 0006 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

89.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

90.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0004 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

91.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0005 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

92.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

93.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

94.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0009 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

95.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0010 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

96.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 45 0011 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

97.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 47 0013 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

98.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0014 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

99.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0015 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

100.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0017 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

101.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0018 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

102.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0019 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

103.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

104.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416 48 0021 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

105.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0023 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

106.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 48 0024 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

107.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 49 0026 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

108.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ 416 49 0027-31 จำนวน 5 เครื่อง ราคา กลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 25 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

109.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสพัสดุ 416 50 0035 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้น เครื่องละประมูล 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

110.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 50 0036 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

111.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 50 0046-55 จำนวน 10 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

112.เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416 54 0066 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง เริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

113.เครื่องพิมพ์ HP3845 รหัสพัสดุ 484 48 0015 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้น ประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาท)

114.เครื่องพิมพ์ HP PSC 1610 รหัสพัสดุ 484 49 0020 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

115.เครื่องพิมพ์ HPOFICEJET รหัสพัสดุ 484 51 0024 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

116.เครื่องพิมพ์แคนนอน รัหัสพัสดุ 484 52 0028-29 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาท)

117.เครื่องพิมพ์แคนนอน รหัสพัสดุ 484 54 0030-31 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

118.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 47 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

119.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 51 0026 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

120.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 53 0050-51 จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

121.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 55 0053 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

122.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 55 0054 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

123.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า รหัสพัสดุ 483 56 0059-63 จำนวน 5 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

124.เตาแก๊ส Sunfire Auto matic รหัสพัสดุ 483 48 0002 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

125.ตู้เย็น 5.5 คิว รหัสพัสดุ 403 48 0003 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

126.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 46 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

127.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 47 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

128.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 485 48 0010 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลเครื่องละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

129.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0001 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

130.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0002 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

131.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0003 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

132.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0004 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

133.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0005 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

134.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0006 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

135.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0007 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

136.ผ้าปูโต๊ะประชุม รหัสพัสดุ 491 47 0008 จำนวน 1 ผืน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

137.เตารีด รหัสพัสดุ 480 45 0001-10 จำนวน 10 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

138.กรรไกรตัดผ้า รหัสพัสดุ 481 45 0001-0020 จำนวน 20 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

139.เครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ 701 54 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

140.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รหัสพัสดุ 603 51 0007 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

141.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล รหัสพัสดุ 603 52 0008 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

142.เทปวัดระยะ รหัสพัสดุ 077 49 0005 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

143.เทปวัดระยะ รหัสพัสดุ 077 55 0006 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

144.เครื่องสำรวจ จีพีเอส รหัสพัสดุ 079 48 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

145.กล้องวัดมุม รหัสพัสดุ 079 49 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 20 บาท (ยี่บาทถ้วน)

146.เครื่องตัดเหล็ก รหัสพัสดุ 083 49 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)

147.เครื่องทดสอบคอนกรีต รหัสพัสดุ 056 44 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

148.เครื่องทดสอบความข้นคอนกรีต รหัสพัสดุ 077 44 0001 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

149.กันชนท้าย รหัสพัสดุ 050 51 0002 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

150.แผ่นยางกันความร้อน รหัสพัสดุ 494 47 0001 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

151. กรุล้อรถยนต์ รหัสพัสดุ 493 47 0001-4 จำนวน 4 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

152.พื้นปูกระบะรถยนต์ รหัสพัสดุ 492 47 0001 จำนวน 1 อัน ราคากลางเริ่มต้นประมูลตัวละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)

 

วิธีการขายและกำหนดสถานที่ วัน เวลา จะทำการขายทอดตลาดทั้ง 152 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เงื่อนไขการขายทอดตลาด ๑. ผู้ประมูลได้ต้องจ่ายราคาสิ่งของที่ประมูลได้เป็นเงินสด และต้องขนสิ่งของที่ประมูลได้ ออกจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ภายใน ๗ วัน โดยติดต่อขอรับพัสดุที่เสนอประมูลที่ งานพัสดุ กองคลัง หลังจากที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินให้ทางราชการครบแล้ว ๒. ผู้ประมูลจะต้องประมูลรวมทั้งหมด ๓. ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาที่ประมูลได้ต่ำกว่าสมควร คณะกรรมการฯ มีสิทธ์ที่จะยกเลิกการประมูลนั้น -10- ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ทำการตกลงขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลได้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอหรือยกเลิกการประมูลครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๕. ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อพัสดุชำรุด จะขอดูสภาพและขอรับเงื่อนไขในการขายได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๕9 ถึง วันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕9 โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๐-๖๐๘๑ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9 (นายสันติ เถรนิยม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม