ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้ม […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้ม […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัค […]

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และสิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาช […]

อ่านต่อ

เรื่อง การบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคและอาหารเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การบริจาคส […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลการ […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้มัสิทธิคัดเลือกตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้ม […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการรับสมัคร […]

อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด […]

อ่านต่อ