ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัค […]

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะดำเนินการยกร่างข้ […]

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กรณีขอรับการสงเคราะห์รถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

อ่านต่อ